A poc a poc, canviem el món!

Creem campanyes motivadores que plantegin crides a l’acció de la resta d’alumnat, ja sigui per reduir la contaminació, aconseguir patis més pacificats o trencar estereotips de gènere.


Què és el fa que aquesta SA sigui èpica/memorable?

Els petits canvis són poderosos! Prepareu-vos per agafar llums, càmera i cridar… Acció!

Us convertireu en autèntics creadors de continguts que faran que, amb els seus curtmetratges, millori el món.


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

En aquesta Situació d’Aprenentatge, l’alumnat es converteix en un ciutadà actiu que lluita contra la injustícia i es mobilitza per tal que els altres també ho facin. El repte principal és la creació de petits curtmetratges amb la tècnica de l’Stop motion que plantegin crides a l’acció de la resta d’alumnat, ja sigui per reduir la contaminació, aconseguir patis més pacificats o trencar estereotips de gènere. 

La lectura d’algun dels llibres que us recomanem per a l’inici de la SA, posarà de manifest el poder de la mobilització ciutadana i permetrà l’activació de l’alumnat, que esdevindrà protagonista actiu de tot el desenvolupament de la situació d’aprenentatge.

Caldrà que els diferents grups triïn el lema, dissenyin la campanya i portin a terme tots els passos de la creació del seu clip de vídeo (guió, storyboard, elecció/creació de personatges, enregistrament, edició, etc).

Així doncs, a part de permetre treballar aspectes de comprensió lectora, les diferents activitats d’aquest projecte també desenvoluparà competències en la comunicació audiovisual, la creativitat, la planificació i organització, la presa de decisions, la col·laboració i l’ús responsable de la tecnologia.


Producte final

El producte final serà un clip audiovisual, d’entre 2 i 3 minuts de durada, realitzat per l’alumnat amb la tècnica d’StopMotion i destinat a la resta de la comunitat educativa, que els visionarà a través de la web del centre o el blog de la biblioteca escolar. Caldrà que el fil argumental sigui capaç de denunciar la situació que es vol canviar i interpel·lar l’audiència a fer petits canvis.


Nivell educatiu

Aquesta Situació d’Aprenentatge es dirigeix a l’alumnat de 1r, 2n (cicle inicial d’educació primària) i 3r (cicle mitjà d’educació primària), alumnat entre 6 i 9 anys.


Àrees implicades

 • En aquesta Situació d’Aprenentatge, les següents àrees estaran directament implicades:
 • Llengua Catalana i Literatura: L’alumnat haurà de llegir i comprendre el conte o novel·la inicial, així com escriure un guió adaptat al format de vídeo treballat. També haurà d’expressar-se oralment amb claredat i coherència durant l’enregistrament.
 • Llengua Castellana i Literatura (si es realitza en aquesta llengua).
 • Educació Artística: L’alumnat haurà d’utilitzar habilitats artístiques i creatives per dissenyar i produir els escenaris i personatges.

Objectius d’aprenentatge

 • Desenvolupar estratègies de comprensió lectora, per copsar l’argument dels contes o novel·les proposats.
 • Promoure la capacitat de síntesi per tal de saber resumir una idea en un lema o eslògan.
 • Incentivar el treball en equip, de manera que tots els components del grup puguin potenciar les seves habilitats.
 • Valorar la cultura com a eina o motor de canvi, per tal de crear continguts digitals amb una finalitat determinada.
 • Potenciar el pensament crític, per tal d’avaluar allò de la seva realitat que caldria millorar i fer propostes per a aquesta millora.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Principalment es poden presentar les següents dificultats:

 1. Diversitat d’habilitats i nivells de lectura: Podria haver-hi alumnat que no estiguin al mateix nivell de lectura que altres o que tinguin dificultats amb la comprensió lectora.
  • Solució: Parelles lectores. Formar grups heterogenis en què cada membre pugui aportar els seus coneixements per tal d’arribar a la comprensió final.
 2. Limitacions tècniques durant el rodatge i l’edició: Per tal de poder fer el rodatge en condicions, cal disposar d’amplis espais i silenci.

Solució: Ús del passadís com a espai de treball i enregistrament per torns. L’ús del passadís permetrà disposar de més espais per als diferents grups. Així mateix, si l’enregistrament es fa per torns, evitarem el so dels altres grups.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

En el context d’aquesta SA, s’atén la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:

 1. Implicació activa de tot l’alumnat: Cada alumne/a aporta els seus talents únics al projecte, fent que totes les persones integrants dels grups se sentin valorades i aprenent les unes de les altres.
 2. Suport individualitzat: Es proporciona assistència específica a qui la necessiti, garantint igualtat d’oportunitats d’èxit en l’aprenentatge.

Reflexió continuada: Promovem l’autoconsciència i la valoració de la pròpia trajectòria d’aprenentatge mitjançant la reflexió.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. I si fem una campanya de sensibilització?

Activitat inicial
individual i grup
diverses sessions

Temporalització

Aquesta activitat durarà diverses sessions, depenent del ritme de lectura dels i les estudiants i del temps que requereixi la posterior  crida a l’acció i elecció de la temàtica de la campanya. La durada estimada serà:

 • Lectura del llibre: aquesta part pot variar molt en funció del llibre seleccionat i del ritme de lectura de l’alumnat. No obstant això, un càlcul aproximat és d’entre 3 i 7 sessions de 30 minuts cadascuna, distribuïdes al llarg d’un parell de setmanes si és possible. També es pot adaptar a les estones de lectura diària.
 • Crida a l’acció i selecció de la temàtica de la campanya: Aquesta part es farà en 1-2 sessions de 60 minuts.

Organització de l’alumnat

A la primera part (lectura del llibre) l’alumnat pot treballar individualment, en parelles lectores, en gran grup, etc.

A la segona part, el treball passa a ser grupal.


En què consisteix ?

En aquesta activitat, presentarem a l’alumnat el repte que haurà de dur a terme: crear una campanya de sensibilització mitjançant la tècnica de l’Stop Motion. 

L’activitat està estructurada en dos moments: la lectura del llibre, en què els personatges duen a terme una mobilització per a aconseguir un objectiu, i la crida a l’acció, en què es planteja a l’alumnat la possibilitat de dissenyar una campanya amb Stop Motion per tal de sensibilitzar la resta de la comunitat educativa sobre algun aspecte d’actualitat que caldria millorar.


Desenvolupament de l’activitat

Preparació de l’espai

Expliquem a l’alumnat la necessitat de donar a conèixer assegurem-nos que l’espai de la biblioteca estigui organitzat de tal manera que es pugui donar resposta a les dues parts de l’activitat: la lectura del llibre i el posterior treball grupal. Preparem l’ordinador i el projector per mostrar exemples de vídeos fets amb la tècnica de Stop Motion.

Lectura del llibre

Es llegirà i realitzarà la posada en comú de dubtes, impressions, valoracions, etc. de la temàtica del llibre amb l’alumnat. Es farà especial incidència en el poder de les mobilitzacions per a aconseguir canvis en la societat.

Motivació

Es plantejarà a l’alumnat el repte de poder dissenyar una campanya per tal de poder millorar algun aspecte de la societat/realitat actual. Es proposarà la creació d’un vídeo curt amb la tècnica de Stop Motion per a la realització del curtmetratge. Es mostrarà a l’alumnat, mitjançant el projector, exemples de vídeos realitzats amb aquesta tècnica per tal d’il·lustrar la proposta.

Pluja d’idees

En gran grup o bé en petits grups de treball de 3-4 alumnes, es farà una pluja d’idees de temàtiques i lemes sobre els quals es podrien dissenyar les campanyes de sensibilització, per tal d’arribar a un acord sobre la seva tria.

Conclusió de la sessió

Resumirem els punts clau de la sessió, reafirmarem la importància del projecte i motivarem l’alumnat per a les properes passes d’aquest.


Objectius

 • Fomentar la lectura i la comprensió lectora.
 • Desenvolupar habilitats de síntesi per escollir el lema o eslògan.
 • Escollir de manera consensuada una temàtica per a la campanya de sensibilització.
 • Descobrir l’Stop Motion com a tècnica per a la creació de vídeos.

Materials

 • Diverses còpies del llibre motivador escollit.
 • Un ordinador (amb projector) o tauletes per poder buscar i veure exemples de vídeos amb la tècnica de Stop Motion.

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat de manera que faciliti el treball de les diferents agrupacions de l’activitat. A més, caldrà tenir una zona amb un projector o pantalla gran on es puguin mostrar exemples de vídeos creats amb Stop Motion.


Avaluació

 • Heteroavaluació: Observació directa

Anotacions de seguiment


Suggeriments/observacions

Us presentem diferents propostes de lectures que poden resultar motivadores per a la crida a l’acció. Es poden escollir altres llibres que, a criteri del docent, puguin donar resposta també a aquesta finalitat.

Berloso, L. (2021). La ciutat que més m’estimo. La Galera, SAU.

Canosa, O. (2022). La vaga de les granotes. Bindi Books.

Casals, A. i Ferri, P. (2020). Contes per salvar el planeta. Estrella Polar.

Cardon, L. (2017). La unió fa la força: una història de gallines. Tramuntana.

Minhós, I. (2017). D’aquí no passa ningú. Takatuka.Waddell, M. (2019). L’ànec pagès. Joventut.

Activitat 02. Redacció del guió

Desenvolupament
grups de treball
2-3 sessions de 60 min

En què consisteix ?

En aquesta activitat, l’alumnat, organitzat en grups de treball, haurà de realitzar la redacció del guió de la seva campanya de sensibilització. Caldrà que el fil argumental sigui capaç de denunciar la situació que es vol canviar i interpel·lar l’audiència a fer petits canvis.


Desenvolupament de l’activitat

Preparació de l’espai

Assegurem-nos que l’espai de la biblioteca estigui organitzat de manera que es puguin formar petits grups.

Formació de grups

Dividirem l’alumnat en petits grups. Aquesta formació pot ser lliure o dirigida pel docent, depenent de la dinàmica de la classe i dels interessos.

Redacció del guió

Una vegada finalitzada la lectura i amb una comprensió clara de la trama, cada grup començarà a redactar el guió del seu curtmetratge. Durant aquesta fase, fomentarem l’ús d’ordinador o tauleta per buscar idees, inspiració o exemples de com redactar un guió efectiu.

revisió del guió

Una vegada redactat el guió, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva creació.

Finalització

Cada grup revisarà i ajustarà el seu guió basant-se en els comentaris rebuts.


Objectius

 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip.
 • Comprendre el concepte i la finalitat d’un vídeo de sensibilització.
 • Identificar les característiques textuals d’un guió.
 • Començar a despertar la creativitat en pensar com podrien captar l’atenció de l’audiència per tal de mobilitzar-se.

Materials

 • Paper i llapis per a la redacció dels guions.
 • Un ordinador o tauleta per a la cerca d’idees (si es creu convenient).

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat de manera que cada grup disposi d’un lloc còmode per al treball en equip.


Avaluació


Suggeriments/observacions

En el cas de l’alumnat dels primers cursos, el guió pot consistir en una simple llista de les escenes que volen gravar i petites anotacions de què necessitaran, què cal dir, etc.

Activitat 03. Planificació i storyboard

Desenvolupament
Grups
3 o 4 sessions de 60 min

En què consisteix ?

En aquesta activitat, l’alumnat es dedicarà a la planificació del curtmetratge. S’espera que dissenyin un storyboard, que consisteix en una seqüència d’imatges que representen cada escena que volen incloure en el seu anunci. Caldrà tenir en compte escenografia, personatges (de nova creació o aprofitant ninots disponibles a l’aula), moviments, etc.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Introducció a l’storyboard: abans de començar, explicarem a l’alumnat què és un storyboard i la seva importància en el procés de planificació d’un projecte audiovisual, com ara el nostre anunci.
 2. Estudi del guió: cada grup haurà de repassar el guió que han redactat anteriorment per identificar les escenes clau  del seu anunci.
 3. Esbós inicial: encoratjarem l’alumnat a realitzar esbossos inicials d’aquestes escenes amb paper i llapis (amb la idea de croquis, no de dibuix perfecte).
 4. Elecció dels personatges: una vegada identificades les escenes, l’alumnat haurà de decidir si cal crear personatges amb materials de l’aula (plastilina, cartolina, etc.) o bé poden aprofitar algun tipus de personatges (titelles, ninots, etc.) que l’escola tingui a  disposició de l’alumnat.
 5. Material per a cada escena: l’alumnat haurà de llistar els elements o accessoris que necessitaran per a cada escena.
 6. Creació de l’storyboard final: a partir dels esbossos i de la llista de materials, cada grup crearà l’storyboard final. Aquest haurà d’incloure una seqüència d’imatges que representin cada escena, amb breus anotacions sota cada imatge per aclarir què està passant o quins materials s’utilitzen.
 7. Revisió i feedback: una vegada finalitzat l’storyboard, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva creació.
 8. Finalització: amb els comentaris rebuts, cada grup ajustarà i finalitzarà el seu storyboard, deixant-lo preparat per a la fase de producció del curtmetratge.

Objectius

 • Desenvolupar les habilitats de planificació i organització.
 • Fomentar la creativitat en la decisió de quines escenes representar.
 • Afavorir el treball en equip mitjançant la distribució de tasques i responsabilitats.

Materials

 • Paper i llapis per a la creació dels storyboards.
 • Material fungible (cartolina, plastilina) en cas de crear personatges nous.
 • Titelles, petits ninots, en cas d’aprofitar elements disponibles al centre.
 • Ordinador o tauleta amb accés a internet per a la cerca d’idees.

Organització de l’espai de la biblioteca

Cada grup necessitarà una àrea de treball on puguin discutir i crear el seu storyboard. Si és possible, seria ideal disposar d’una taula o una àrea de treball on puguin estendre els seus materials.


Avaluació


Recursos

Plantilla d’storyboard.Us pot fer servei aquest vídeo de Clan TV sobre què és un guió i un storyboard.


Suggeriments/observacions

És possible que l’alumnat necessiti suport o orientació sobre com crear un storyboard. Es recomana proporcionar alguns exemples o guies sobre com fer-ho.

Activitat 04. Enregistrament

Desenvolupament
Grups
1-3 sessions de 60 min

En què consisteix ?

Una vegada els grups d’alumnes hagin completat la seva planificació i hagin creat el seu storyboard, començarà el rodatge del curtmetratge. En aquesta etapa, els i les alumnes treballaran junts i juntes per donar vida a cada escena, utilitzant les seves habilitats de resolució de problemes per superar qualsevol desafiament que es presenti.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Preparació del material: abans de començar el rodatge, cada grup haurà d’assegurar-se que tenen tots els materials necessaris, com ara la tauleta, accessoris, vestuari i qualsevol altre element que hagin definit en el seu storyboard.
 2. Configuració de l’equipament: caldrà preparar escenografia i personatges (titelles, etc.). Cal parar especial atenció a la fixació i estabilitat de la càmera, ja que ha d’estar situat sempre exactament en el mateix punt per tal de garantir continuïtat entre escenes.
 3. Assaig: abans de començar a enregistrar, serà útil que l’alumnat faci un assaig de l’escena per assegurar-se que tot surti com volen i que s’adapten als desafiaments de l’espai.
 4. Enregistrament: començaran a enregistrar cada escena segons l’storyboard. Recordarem que potser serà necessari realitzar diverses preses per aconseguir el resultat desitjat.
 5. Supervisió i feedback: després de l’enregistrament de cada fragment, revisarem les preses amb l’alumnat. Això ens permetrà identificar si hi ha aspectes de millora o si cal tornar a enregistrar alguna part.
 6. Desmuntatge: una vegada enregistrada cada escena, els grups hauran de desmuntar l’equipament i tornar tots els materials al seu lloc original, assegurant-se de deixar els espais nets i endreçats.
 7. Revisió final: després de completar totes les escenes, es recomana que cada grup revisi tot el material enregistrat per comprovar la seva satisfacció amb aquest.

Objectius

 • Posar en pràctica les habilitats de treball en equip per dur a terme la planificació.
 • Desenvolupar habilitats tècniques i creatives en l’enregistrament i la producció de les escenes.
 • Aplicar habilitats de resolució de problemes per superar els reptes que es presentin durant el rodatge.

Materials

 • Tauleta per enregistrar el curtmetratge.
 • Kit de croma, cèrcol d’anell led (si s’escau).
 • Accessoris segons l’storyboard.
 • Espai adequat per al rodatge, que pot ser la biblioteca o altres espais segons les escenes planificades.

Organització de l’espai de la biblioteca

Potser es necessitarà utilitzar diversos espais de l’escola, incloent-hi l’exterior, segons el que cada grup hagi planificat per a les seves escenes. Serà important que cada grup sigui respectuós amb els espais i els materials utilitzats.


Avaluació

 • Heteroavaluació:
  • Observació directa en què s’observen aspectes tècnics i de bon ús del material, així com les dinàmiques del treball en grup de l’alumnat.

Suggeriments/observacions

Serà necessària la supervisió de l’adult per garantir que l’equipament es faci servir de manera segura i respectuosa. A més, l’equip docent haurem de donar suport i orientació a l’alumnat en el maneig de l’equipament i en la resolució de problemes que s’hi presentin.

Activitat 05. Edició i finalització

Desenvolupament
Grups
60 min

En què consisteix ?

Després de finalitzar el rodatge, arriba l’etapa d’edició i finalització del curtmetratge. En aquesta fase, els grups d’alumnes hauran de revisar l’enregistrament, afegir els títols corresponents així com aquells elements d’àudio que es considerin necessaris.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Formació prèvia: abans de començar amb l’edició, caldrà revisar amb l’alumnat les possibilitats del software per a la inserció de títols així com d’elements d’àudio.
 2. Edició bàsica: utilitzant l’storyboard i el guió com a guia, els grups revisaran les escenes enregistrades i iniciaran el procés d’inserció dels títols.
 3. Afegir efectes sonors: segons la visió de cada grup, es podran afegir efectes sonors per enriquir la història. Això pot incloure música de fons, efectes de transició entre escenes, efectes de so particulars, entre d’altres. Cal tenir en compte aspectes de propietat intel·lectual dels clips d’àudio en cas d’emprar àudios externs a l’aplicació.
 4. Revisió i feedback: una vegada finalitzada una primera versió de l’edició, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva edició.
 5. Edició final: basant-se en els comentaris i suggeriments rebuts, cada grup haurà de fer els ajustos finals en el seu curtmetratge.
 6. Exportació i emmagatzematge: una vegada satisfets amb el producte final, els grups, amb ajuda de la persona docent, hauran d’exportar el vídeo en un format adequat per a la seva posterior visualització o compartició amb l’equip docent.

Objectius

 • Desenvolupar habilitats tècniques i creatives en l’edició de vídeo.
 • Assegurar-se que el producte final segueix el guió establert i transmet la història del llibre de manera efectiva.
 • Treballar en equip per prendre decisions sobre els efectes de so i visuals que milloraran el curtmetratge.

Materials

 • Tauletes amb software d’enregistrament i edició de clips de StopMotion. Pot ser la versió gratuïta de l’aplicació StopMotion Studio, o bé altres que decideixi el centre.

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de biblioteca haurà de ser reorganitzat per permetre l’ús de les tauletes per a l’edició dels vídeos. Potser serà necessari establir un horari rotatori si no hi ha prou equipament per a tots els grups al mateix temps.


Avaluació


Suggeriments/observacions

 • És recomanable fer una píndola formativa a l’alumnat sobre el procés d’inserció de títols i peces d’àudio a l’aplicació d’StopMotion emprada.

Activitat 06. Projecció i avaluació

Final
Grups
60 min

En què consisteix ?

L’activitat final consisteix en la projecció dels curtmetratges creats pels grups d’alumnes. Cada grup presentarà el seu treball i la resta del grup-classe tindrà l’oportunitat d’avaluar no només la seva pròpia feina, sinó també la dels seus companys i companyes. Després, es realitzarà una conversa on l’alumnat podrà explicar el que ha après durant el projecte, els problemes que ha tingut, i com pensa que podria fer-ho millor en activitats similars en el futur.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Preparació de la sala: ens assegurarem que la biblioteca estigui ben organitzada per a la projecció. Comprovarem que tots els seients (ja siguin cadires o espais per seure a terra) estiguin orientats cap a la pantalla i que hi hagi suficient espai per als grups que presentaran. Testejarem l’equipament (ordinador i projector) per assegurar-nos que tot funcioni correctament.
 2. Instruccions inicials: abans de començar, donarem instruccions clares als grups d’alumnes sobre com es desenvoluparà l’activitat. Explicarem el procés d’avaluació i distribuirem la guia d’avaluació (rúbrica) a cada infant o grup (segons considerem).
 3. Presentació dels curtmetratges: cada grup s’aixecarà i farà una breu introducció del seu curtmetratge, compartint la seva experiència i qualsevol informació rellevant que vulguin destacar. A continuació, es projectarà el seu curtmetratge.
 4. Avaluació i feedback: després de la projecció de cada curtmetratge, donarem uns minuts als infants per completar la guia d’avaluació basada en el que han vist.
 5. Reflexió final: una vegada tots els curtmetratges hagin estat projectats i avaluats, obrirem una estona de debat i reflexió amb tota la classe. Aquí, els infants podran compartir les seves opinions sobre el que han après, els desafiaments que han afrontat i com es podrien superar en futurs projectes.
 6. Conclusió i agraïments: agrairem als infants el seu esforç i dedicació al projecte. Potser voldrem destacar alguns dels millors moments o aspectes creatius que hem observat durant les presentacions (sigues creatiu i lliure de fer-ho).

Objectius

 • Presentar el producte final, el curtmetratge, d’una manera coherent i atractiva.
 • Avaluar críticament el seu treball i el dels seus companys i companyes.
 • Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge i identificar àrees de millora per a projectes futurs.
 • Compartir l’experiència d’aprenentatge amb els altres i apreciar el treball en equip.

Materials

 • Un ordinador connectat a un projector per visualitzar els curtmetratges.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca s’haurà d’organitzar per acomodar a tots els grups d’alumnes i assegurar una bona visibilitat de la pantalla del projector. S’hauran d’ajustar els llums i el so, si és necessari.


Avaluació

 • Coavaluació:
  • Taula *per a infants de primers cursos, pot ser interessant canviar textos per pictogrames o ajudes.
 • Heteroavaluació:

Suggeriments/observacions

Cal revisar, abans de la projecció, la taula amb la qual l’alumnat realitzarà la coavaluació dels curtmetratges.