Donem veu a les recomanacions: Som crítics literaris!

Ens posem al micro per recomanar les nostres lectures, transformant-nos en crítics literaris per un dia, creant pòdcasts breus que difonen l’amor per la lectura.

Individual, parelles o grups petits 3-4 alumnes
90′

Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

L’activitat transforma els infants en crítics literaris, fusionant la passió per la lectura amb la creativitat audiovisual. Utilitzant tecnologia, promovem la col·laboració i l’autoexpressió, convertint aquesta activitat en una experiència educativa i inoblidable per a l’alumnat.


Descripció de l’activitat

Durant l’activitat, cada infant escollirà una obra literària que hagi llegit i captivat la seva atenció. Després d’una reflexió personal, elaboraran pòdcasts en els quals no només recomanaran el llibre, sinó que també aportaran una breu crítica de l’obra. Aquesta experiència els permetrà profunditzar en la seva comprensió lectora, tot exercitant habilitats d’expressió oral i crítica, convertint-se en autèntics crítics literaris durant un dia.

Desenvolupament de l’activitat

1. Introducció (10 minuts):
 • Presentarem a l’alumnat el format del pòdcast i el seu propòsit.
2. Selecció de llibre (10 minuts):
 • Cada grup o infant escollirà un llibre de la biblioteca que vulgui recomanar i que hagi llegit prèviament.
3. Preparació del guió (20 minuts):
 • L’alumnat –ja sigui individualment, en parelles o grups– prepararà un guió curt per al seu pòdcast, destacant els punts clau del llibre i les seves opinions.
4. Enregistrament (40 minuts):
 • Utilitzant l’equipament audiovisual de la biblioteca, enregistraran el seu pòdcast i l’editaran breument.
5. Escolta i reflexió (10 minuts):
 • Escoltaran alguns pòdcasts seleccionats i reflexionaran sobre l’experiència.

Objectius de l’activitat

 • Fomentar l’amor per la lectura i la compartició de recomanacions.
 • Desenvolupar habilitats comunicatives orals.
 • Treballar en equip i planificar un guió de manera col·laborativa.
 • Familiaritzar-se amb la tecnologia d’enregistrament.
 • Potenciar la capacitat crítica i reflexiva dels estudiants.

Materials


Organització de l’espai de la biblioteca

Les taules s’organitzaran en grups petits, amb espai per a la circulació i un lloc específic per a l’enregistrament, aïllat del soroll (si és possible).


Avaluació

Rúbrica que valorarà: qualitat del guió, fluïdesa en la comunicació, contingut crític del pòdcast i treball en equip.


Recursos


Suggeriments/observacions

En cas que no hi hagi prou material per a fer l’enregistrament a la vegada, es recomana:

 • Organitzar l’activitat per torns: mentre un grup està enregistrant, un altre grup pot estar preparant i revisant el seu guió, i un tercer grup pot estar escoltant i analitzant altres pòdcasts literaris com a referència.
 • Espais alternatius: buscar racons tranquils dins o fora de la biblioteca on es pugui enregistrar sense molts sorolls de fons, aprofitant espais com sales d’estudi o racons a l’aire lliure.
 • Establir temps màxims: donar un temps limitat d’enregistrament per a cada grup o alumne per assegurar-se que tothom tingui l’oportunitat d’utilitzar el material disponible.

Caldrà supervisar l’ús dels equips d’enregistrament per assegurar un ús adequat i evitar danys.

Recomanem compartir els àudios generats més enllà d’escoltar-los amb el grup-classe implicat en l’activitat. Per fer-ho, proposem que allotgeu els àudios de les recomanacions al blog de la biblioteca escolar. Només aconsellem difondre’ls en plataformes com iVoox, Anchor, Spreaker on Soundcloud quan hi hagi una autorització d’ús dels drets d’imatge (i àudio en aquest cas) signat per les famílies que ho especifiqui.


Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta activitat i com podem donar-les resposta?

Principalment es poden presentar les següents dificultats:

 1. Dificultat en l’ús de la tecnologia: Alguns infants potser no estan familiaritzats amb l’equip d’enregistrament o amb el software que es faci servir.
  • Solució: Proporcionar una breu formació o demostració sobre l’ús dels equips i del software. Designar una persona “experta” o “ajudant tècnic” per grup que pugui guiar als altres durant el procés.
 2. Selecció de llibres massa llarga: Si deixem a l’alumnat llibertat total per seleccionar, podrien trigar massa temps a decidir.
  • Solució: Crear una llista preseleccionada de llibres recomanats apropiats per a l’edat i el nivell. També podem aprofitar el llistat de llibres llegits per l’alumnat que com a docent hàgim elaborat prèviament.
 3. Timidesa o por a parlar: Enfrontar-se a un micròfon pot ser intimidant per a molts infants, sobretot si no estan acostumats a parlar en públic o expressar les seves opinions obertament.
  • Solució: Practicar primer amb companyes i companys abans d’enregistrar. Proporcionar un entorn segur on l’alumne/a pugui sentir-se còmode/a, com pot ser un espai separat. Es pot considerar també la possibilitat de realitzar enregistraments en petit grup o parelles per minimitzar la pressió.
 4. Manca de temps: Sovint no disposarem de 90 minuts seguits per fer l’enregistrament dels pòdcasts o bé no els podrem enregistrar tots en la mateixa sessió.
  • Solució: L’enregistrament es pot realitzar en altres sessions. Es recomana fer aquesta activitat de forma recurrent amb l’alumnat que vagi acabant les seves lectures, aprofitant a fer-ho en petits grups per facilitar la redacció i l’enregistrament dels pòdcasts breus.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

En el context d’aquesta activitat, s’atén la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:

 • Adaptació individualitzada: Adaptar materials i suports a les necessitats de cada infant, considerant les seves capacitats i entorn cultural.
 • Participació equitativa: Garantir que tot l’alumnat, sense importar origen o capacitat, tingui veu i s’impliqui activament.
 • Selecció inclusiva: Oferir llibres de diversos nivells i temàtiques per promoure la comprensió i valoració de la diversitat cultural, així com els diferents nivells de lectura de l’aula.

Donem veu a les recomanacions: Som crítics literaris!