Descobrim la màgia dels llibres amb Booktrailers!

Capturem l’essència d’un llibre per a convertir-lo en un vídeo breu i emocionant que ens ajudi a difondre’l i motivar la seva lectura.


Què és el fa que aquesta SA sigui èpica/memorable?

Ets fan dels tràilers de pel·lícules? Imagina crear-ne un per al teu llibre preferit.

Aquesta és la teva oportunitat d’entrar en acció: tria la teva història, agafa una càmera, mostra’ns la màgia que s’amaga dins les seves pàgines i… ¡llança’t a l’aventura! Veuràs com els llibres cobren vida d’una manera que mai hauries imaginat.


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

En aquesta Situació d’Aprenentatge, l’alumnat s’enfrontarà a un desafiament emocionant: transformar la seva lectura preferida en un vídeo captivador, un Booktrailer!

Amb aquesta tasca, es pretén que l’alumnat adquireixi habilitats en l’expressió oral i escrita, la narració visual, la comprensió lectora i el treball en equip. A més, tindran l’oportunitat d’utilitzar diferents eines tecnològiques per crear el seu propi Booktrailer. El repte és capturar l’essència d’un llibre – els seus personatges, trama i ambient – i convertir-lo en un vídeo breu però emocionant, que animi a altres a llegir-lo. Hauran de triar un llibre que els hagi agradat molt, fer un guió, planificar les escenes, gravar i editar el seu Booktrailer.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte, l’alumnat no només aprofundirà en la lectura, sinó que també desenvoluparà competències en la comunicació audiovisual, la creativitat, la planificació i organització, la presa de decisions, la col·laboració i l’ús responsable de la tecnologia. A més, els Booktrailers seran una forma divertida i original de recomanar llibres als seus companys i companyes i a la resta de la comunitat educativa.


Producte final

 • Durada:
  El producte final serà un Booktrailer creatiu i atractiu, d’entre 2 i 3 minuts de durada, realitzat per l’alumnat sobre un llibre de la seva elecció.
 • Objectiu:
  Aquest Booktrailer haurà de captar l’essència del llibre i incitar a la lectura del mateix.
 • Públic destinatari:
  Seran els companys i companyes de classe, l’equip docent i, si es considera apropiat, la comunitat educativa a través de la web o el blog de la biblioteca escolar.

Nivell educatiu

Aquesta Situació d’Aprenentatge està dirigida a l’alumnat de 4t (cicle mitjà d’educació primària, 10 anys), 5è i 6è (cicle superior, 11 i 12 anys).


Temporalització

Aquesta SA consta de:

 • 6 activitats principals amb una durada total aproximada de 20 sessions de 60’.
 • Per tant, es recomana realitzar-la llarg d’un trimestre.

Objectius d’aprenentatge

 1. Potenciar la comprensió lectora, per permetre’ls interpretar adequadament els llibres triats.
 2. Promoure el treball en equip, per ajudar-los a col·laborar eficientment amb els seus companys i companyes.
 3. Desenvolupar les habilitats de comunicació oral i escrita, perquè els estudiants puguin expressar les seves idees clarament i eficaçment, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal.
 4. Estimular la creativitat i la imaginació, amb la finalitat de fomentar la creació de continguts visuals innovadors, afavorint així la seva expressió artística i la resolució creativa de problemes.
 5. Cultivar el pensament crític, perquè l’alumnat pugui reflexionar i avaluar críticament el que llegeixen i el que produeixen.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Principalment es poden presentar les següents dificultats:

 1. Diversitat d’habilitats i nivells de lectura: Podria haver-hi alumnes que no estiguin al mateix nivell de lectura que altres o que tinguin dificultats amb la comprensió lectora.
  • Solució → Agrupació estratègica: Formar grups heterogenis on cada membre compleixi un rol específic basat en les seves habilitats, assegurant-se que tothom pugui fer aportacions al projecte.
 2. Limitacions tècniques durant el rodatge i l’edició: No tots els i les alumnes tindran experiència amb l’edició de vídeos.
  • Solució → Tallers previs: Realitzar sessions o tallers bàsics sobre tècniques de rodatge i edició abans de començar l’activitat o fer un acompanyament intensiu durant el procés.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

En el context d’aquesta SA, s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:

 1. Implicació activa de tot l’alumnat: Cada alumne/a aporta els seus talents únics al projecte, fent que totes les persones integrants dels grups se sentin valorades i aprenent les uns de les altres.
 2. Elecció personalitzada: L’oportunitat d’escollir llibres respecta la diversitat d’interessos, assegurant motivació i compromís.
 3. Suport individualitzat: Es proporciona assistència específica a qui la necessiti, garantint igualtat d’oportunitats d’èxit en l’aprenentatge.
 4. Diverses formes d’expressió: L’alumnat pot escollir la manera que millor els representi per expressar-se, respectant les seves singularitats.
 5. Reflexió continuada: Promovem l’autoconsciència i la valoració de la pròpia trajectòria d’aprenentatge mitjançant la reflexió.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. Presentació del repte

Activitat inicial
en grup
durada: 60 minuts

En què consisteix ?

En aquesta activitat, presentarem a l’alumnat el repte que hauran de dur a terme: convertir-se en creadors de booktrailers. Després d’una breu introducció sobre què és un booktrailer i per què són importants, farem una sessió de pluja d’idees on cada grup d’alumnes haurà d’escollir el llibre que voldran adaptar en forma de booktrailer.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Preparació de l’espai
  Assegurem-nos que l’espai de la biblioteca estigui organitzat de manera que es puguin formar petits grups. Preparem l’ordinador i el projector per mostrar exemples de booktrailers.
 2. Introducció i motivació
  Iniciarem la sessió amb una breu introducció sobre què és un booktrailer, la seva importància i mostreu alguns exemples mitjançant el projector.
 3. Formació de grups
  Dividirem l’alumnat en petits grups. Aquesta formació pot ser lliure o dirigida pel docent, depenent de la dinàmica de la classe i dels interessos.
 4. Selecció del llibre
  Cada grup seleccionarà un llibre de l’assortiment proporcionat. Es recomana que aquesta selecció sigui consensuada dins de cada grup, considerant els interessos i coneixements previs dels seus membres.
 5. Pluja d’idees
  Una vegada seleccionat el llibre, cada grup farà una breu pluja d’idees, sense haver llegit el llibre, sobre com pensen que podrien adaptar el llibre en un booktrailer en base al títol i la sinopsi.
 6. Posada en comú
  Cada grup compartirà amb la classe el llibre seleccionat i algunes de les idees inicials que han pensat per al seu booktrailer.
 7. Feedback de l’equip docent
  Proporcionarem retroalimentació breu i constructiva sobre les idees presentades, encoratjant-los a gaudir de la lectura per poder fer un bon booktrailer després.
 8. Conclusió de la sessió
  Resumirem els punts clau de la sessió, reafirmarem la importància del projecte i motivarem l’alumnat per a les properes passes d’aquest.

Objectius

 • Comprendre el concepte i la finalitat d’un booktrailer.
 • Escollir de manera consensuada un llibre a adaptar en forma de booktrailer.
 • Començar a despertar la creativitat en pensar com podrien adaptar el llibre escollit en un booktrailer.

Materials

 • Diversos llibres perquè els grups d’alumnes puguin triar.
 • Un ordinador (amb projector) o tauletes per poder buscar i veure exemples de booktrailers.

Organització de l’espai de la biblioteca

 • L’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat de manera que els grups tinguin espai per treballar junts.
 • A més, caldrà tenir una zona amb un projector o pantalla gran on es puguin mostrar exemples de booktrailers.

Avaluació

 • Heteroavaluació:
  • Observació directa
  • Anotacions de seguiment

* Almenys una de les activitats ha de venir acompanyada amb l’instrument que s’usarà per avaluar (rúbrica, entre d’altres. També es poden mostrar eines d’auto o coavaluació com dianes).


Recursos

Exemples de booktrailers:

Els que comencen per “03” estan fets per alumnes de primària.

Activitat 02. Lectura del llibre i redacció del guió

Activitat de desenvolupament 1/4
en grup
diverses sessions

Temporalització

Aquesta activitat durarà diverses sessions, depenent del ritme de lectura dels i les estudiants i del temps que requereixi la redacció del guió. La durada estimada serà:

 • Lectura del llibre: aquesta part pot variar molt en funció del llibre seleccionat i del ritme de lectura de l’alumnat. No obstant això, un càlcul aproximat és d’entre 10 i 14 sessions de 30 minuts cadascuna, distribuïdes al llarg d’un parell de setmanes si és possible. També es pot adaptar a les estones de lectura diària.
 • Redacció del guió: aquesta part es farà en 2-3 sessions de 60 minuts.

Organització de l’alumnat

L’alumnat continuarà treballant en grups. Cada grup haurà de llegir un llibre i redactar un guió. No és necessari que hi hagi més d’una còpia de cada exemplar, ja que poden compartir la lectura.


Explicació de l’activitat

En aquesta activitat l’alumnat, ja organitzats en grups, haurà de realitzar dues tasques principals: llegir el llibre escollit i redactar un guió que resumeixi la trama de manera interessant i captivadora, tenint en compte que aquest serà la base per al seu booktrailer.


Desenvolupament de l’activitat 

 1. Organització i preparació de materials: assegurem-nos que tots els grups tenen accés al llibre seleccionat. Repartirem paper i llapis i ens assegurarem que els ordinadors o tauletes estan disponibles per a la cerca d’idees si ho creiem convenient.
 2. Lectura del llibre: durant les sessions de lectura, l’alumnat es dedicarà a la lectura del llibre seleccionat. És recomanable definir unes metes diàries o setmanals de lectura per mantenir un ritme adequat i assegurar-nos que tots els membres del grup avancen de forma sincronitzada.
 3. Debat i discussió: després de les sessions de lectura, seria bo que els grups dediquessin temps a debatre i discutir sobre el contingut del llibre, els personatges, els esdeveniments clau, etc. Això ajudarà a tenir una comprensió més profunda de la trama i a identificar els moments que podrien ser importants per al booktrailer.
 4. Redacció del guió: una vegada finalitzada la lectura i amb una comprensió clara de la trama, cada grup començarà a redactar el guió del seu booktrailer. Durant aquesta fase, fomentarem l’ús d’ordinador o tauleta per buscar idees, inspiració o exemples de com redactar un guió efectiu.
 5. Revisió del guió: una vegada redactat el guió, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva creació.
 6. Finalització: cada grup revisarà i ajustarà el seu guió basant-se en els comentaris rebuts.

Objectius de l’activitat

 • Fomentar la lectura, la comprensió lectora i l’anàlisi literària.
 • Desenvolupar habilitats de síntesi per resumir la trama del llibre.
 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip.

Materials

 • Llibres per a que cada grup pugui llegir-ne un (poden compartir-lo o no, dependent del nombre de còpies de les que disposi la biblioteca del centre).
 • Paper i llapis per a la redacció dels guions.
 • Un ordinador o tauleta per a la cerca d’idees (si es creu convenient).

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat de manera que cada grup disposi d’un lloc còmode per a la lectura i la discussió. També caldrà disposar d’una zona per a l’ús d’ordinadors o tauletes.


Instrument que s’usarà per avaluar


Recursos

Plantilla per a fer un guió audiovisual: PLANTILLA DEL NOSTRE GUIÓ AUDIOVISUAL.pdf


Suggeriments/observacions

Es recomana proporcionar als grups un breu tutorial o guia sobre com escriure un guió, sobretot si no estan familiaritzats/des amb aquest format. També podria ser interessant dedicar una part de les sessions a fer una pluja d’idees conjunta per a la redacció del guió, on cada grup pugui compartir les seves idees sobre com estan redactant el guió, per rebre retroalimentació dels seus companys i companyes, així com de l’equip docent implicat.

Activitat 03. Planificació i storyboard

Activitat de desenvolupament 2/4
diverses sessions
en grup

Temporalització

Aquesta activitat requerirà de 3 o 4 sessions de 60 minuts, tenint en compte el temps per a la discussió i la creació del storyboard.


Organització de l’alumnat

L’alumnat treballarà en grups i cada grup treballarà conjuntament per a la planificació i la creació del storyboard.


Explicació de l’activitat

En aquesta activitat, l’alumnat es dedicarà a la planificació del booktrailer. S’espera que dissenyin un storyboard, que consisteix en una seqüència d’imatges que representen cada escena que volen incloure en el seu booktrailer. A més de decidir sobre les escenes, també hauran de triar els actors i actrius per a cada paper, així com el material que necessitaran per a cada escena.


Desenvolupament de l’activitat 

 1. Introducció a l’storyboard: abans de començar, explicarem a l’alumnat què és un storyboard i la seva importància en el procés de planificació d’un projecte audiovisual, com ara un booktrailer.
 2. Estudi del guió: cada grup haurà de repassar el guió que han redactat anteriorment per identificar les escenes clau que volen representar en el booktrailer.
 3. Esboç inicial: encoratjarem l’alumnat a realitzar esbossos inicials d’aquestes escenes amb paper i llapis (amb la idea de croquis, no de dibuix perfecte).
 4. Decisió dels/les actuants: una vegada identificades les escenes, l’alumnat haurà de decidir quins membres del grup representaran cada paper o si faran ús d’altres recursos per representar els personatges.
 5. Material per a cada escena: l’alumnat haurà de llistar els elements o accessoris que necessitaran per a cada escena, com poden ser vestuari, objectes específics, etc.
 6. Creació de l’storyboard final: a partir dels esbossos i de la llista de materials, cada grup crearà l’storyboard final. Aquest haurà d’incloure una seqüència d’imatges que representin cada escena, amb breus anotacions sota cada imatge per aclarir què està passant o quins materials s’utilitzen.
 7. Revisió i feedback: una vegada finalitzat el storyboard, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva creació.
 8. Finalització: amb els comentaris rebuts, cada grup ajustarà i finalitzarà el seu storyboard, deixant-lo preparat per a la fase de producció del booktrailer.

Objectius de l’activitat

 • Desenvolupar les habilitats de planificació i organització.
 • Fomentar la creativitat en la decisió de quines escenes del llibre representar.
 • Afavorir el treball en equip mitjançant la distribució de tasques i responsabilitats.

Materials

 • Paper i llapis per a la creació dels storyboards.
 • Còpies del llibre (si n’hi ha, si no, el poden compartir).
 • Ordinador o tauleta amb accés a internet per a la cerca d’idees.

Instrument que s’usarà per avaluar


Recursos

Plantilla per a la creació de l’Storyboard: EL NOSTRE STORYBOARD.pdf


Suggeriments/observacions

És possible que l’alumnat necessiti suport o orientació sobre com crear un storyboard. Es recomana proporcionar alguns exemples o guies sobre com fer-ho. A més, es pot animar a l’alumnat a pensar de manera creativa sobre com representar les escenes del llibre d’una manera que capti millor l’interès del públic.

Activitat 04. Rodatge

Activitat de desenvolupament 3/4
diverses sessions
en grup

Temporalització

Aquesta activitat requerirà de 4 a 6 sessions de 60 minuts, depenent de la complexitat de les escenes a enregistrar.


Organització de l’alumnat

L’alumnat continuarà treballant amb els mateixos grups. Cada grup es farà càrrec del rodatge de les seves pròpies escenes segons el que hagin planificat.


Explicació de l’activitat

Una vegada els grups d’alumnes hagin completat la seva planificació i hagin creat el seu storyboard, començarà el rodatge del booktrailer. En aquesta etapa, els i les alumnes treballaran junts i juntes per donar vida a cada escena, utilitzant les seves habilitats de resolució de problemes per superar qualsevol desafiament que es presenti.


Desenvolupament de l’activitat 

 1. Preparació del material: Abans de començar el rodatge, cada grup haurà d’assegurar-se que tenen tots els materials necessaris, com ara la tauleta, accessoris, vestuari i qualsevol altre element que hagin definit en el seu storyboard.
 2. Configuració de l’equipament: Si s’utilitza un kit de croma o altres equipaments tècnics com l’anell led o la càmera HUE, caldrà prendre’s un temps per configurar-lo correctament.
 3. Assaig: Abans de començar a enregistrar, serà útil que l’alumnat faci un assaig de l’escena per assegurar-se que tot surti com volen i que s’adapten als desafiaments de l’espai.
 4. Enregistrament: Començaran a enregistrar cada escena segons l’storyboard. Recordarem que potser serà necessari realitzar diverses preses per aconseguir el resultat desitjat.
 5. Supervisió i feedback: Després d’enregistrar cada escena, revisarem les preses amb l’alumnat. Això ens permetrà identificar si hi ha aspectes de millora o si cal tornar a enregistrar alguna part.
 6. Desmuntatge: Una vegada enregistrada cada escena, els grups hauran de desmuntar l’equipament i tornar tots els materials al seu lloc original, assegurant-se de deixar els espais nets i endreçats.
 7. Revisió final: Després de completar totes les escenes, es recomana que cada grup revisi tot el material enregistrat per assegurar-se que tenen tot el que necessiten per a l’edició.

Objectius de l’activitat

 • Posar en pràctica les habilitats de treball en equip per dur a terme la planificació.
 • Desenvolupar habilitats tècniques i creatives en l’enregistrament i la producció de les escenes.
 • Aplicar habilitats de resolució de problemes per superar els reptes que es presentin durant el rodatge.

Materials

 • Tauleta per enregistrar el booktrailer.
 • Kit de croma, cèrcol d’anell led i HUE Animation Studio (si s’escau).
 • Accesoris i vestuari segons l’storyboard.
 • Espai adequat per al rodatge, que pot ser la biblioteca o altres espais segons les escenes planificades.

Organització de l’espai de la biblioteca

Potser es necessitarà utilitzar diversos espais de l’escola, incloent-hi l’exterior, segons el que cada grup hagi planificat per a les seves escenes. Serà important que cada grup sigui respectuós amb els espais i els materials utilitzats.


Instrument que s’usarà per avaluar


Suggeriments/observacions

Serà necessària la supervisió de l’adult per garantir que l’equipament es faci servir de manera segura i respectuosa. A més, l’equip docent haurem de donar suport i orientació a l’alumnat en el maneig de l’equipament i en la resolució de problemes que s’hi presentin.

Activitat 05. Edició i finalització

Activitat de desenvolupament 4/4
diverses sessions
en grup

Temporalització

Aquesta activitat es pot completar en aproximadament 3 sessions de 60 minuts, però pot variar depenent del grau de complexitat dels booktrailers.


Organització de l’alumnat

L’alumnat seguirà treballant en els mateixos grups. Cadascun serà responsable de l’edició del seu propi booktrailer.


Explicació de l’activitat

Després de finalitzar el rodatge, arriba l’etapa d’edició i finalització del booktrailer. En aquesta fase, els grups d’alumnes hauran de reunir tots els clips filmats, editar-los per assegurar-se que segueixen el guió establert, i afegir qualsevol efecte de so o visual que considerin adequat per a la història.


Desenvolupament de l’activitat 

 1. Formació prèvia: Abans de començar amb l’edició, si l’alumnat no està familiaritzat amb el software d’edició de vídeo que es farà servir, serà convenient realitzar una formació bàsica. Mostrarem les funcions bàsiques del programa: com importar clips, com tallar i unir seqüències, com afegir efectes visuals i sonors, entre altres.
 2. Importació de material: Els grups hauran d’importar tots els clips filmats al software d’edició. Hauran de revisar el material i seleccionar les millors preses.
 3. Edició bàsica: Utilitzant l’storyboard i el guió com a guia, els grups hauran d’organitzar els clips en l’ordre adequat. Caldrà eliminar les parts innecessàries i ajustar els clips perquè s’ajustin al temps previst per al booktrailer.
 4. Afegir efectes: Segons la visió de cada grup, es podran afegir efectes visuals o sonors per enriquir la història. Això pot incloure música de fons, efectes de transició entre escenes, efectes de so particulars, entre d’altres.
 5. Revisió i feedback: Una vegada finalitzada una primera versió de l’edició, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva edició.
 6. Edició final: Basant-se en els comentaris i suggeriments rebuts, cada grup haurà de fer els ajustos finals en el seu booktrailer.
 7. Exportació i guardat: Una vegada satisfets amb el producte final, els grups hauran d’exportar el vídeo en un format adequat per a la seva posterior visualització o compartició amb l’equip docent.

Objectius de l’activitat

 • Desenvolupar habilitats tècniques i creatives en l’edició de vídeo.
 • Assegurar-se que el producte final segueix el guió establert i transmet la història del llibre de manera efectiva.
 • Treballar en equip per prendre decisions sobre els efectes de so i visuals que milloraran el booktrailer.

Materials

 • Ordinadors amb software d’edició de vídeo. Pot ser un software gratuït com Windows Movie Maker o iMovie, o bé altres que tenen gratuïtat per a escoles con Canva.

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de biblioteca haurà de ser reorganitzat per permetre l’ús dels ordinadors per a l’edició dels vídeos. Potser serà necessari establir un horari rotatori si no hi ha prou equipament per a tots els grups al mateix temps.


Instrument que s’usarà per avaluar


Suggeriments/observacions

És possible que l’equip docent haguem de donar una formació bàsica sobre com utilitzar el software d’edició de vídeo. També haurem d’orientar els i les alumnes sobre com seleccionar i aplicar efectes visuals i sonors de manera efectiva.

Activitat 06. Projecció i avaluació

Activitat final
durada: 60 minuts
en grup

Temporalització

Aquesta activitat es realitzarà en una sessió de 60 minuts.


Organització de l’alumnat

L’alumnat seurà de manera que tots i totes puguin veure la pantalla on es projectaran els booktrailers. Cada grup es posarà dret per presentar breument el seu booktrailer abans de la projecció.


Explicació de l’activitat

L’activitat final consisteix en la projecció dels booktrailers creats pels grups d’alumnes. Cada grup presentarà el seu treball i la resta del grup-classe tindrà l’oportunitat d’avaluar no només la seva pròpia feina, sinó també la dels seus companys i companyes. Després, es realitzarà una conversa on l’alumnat podrà explicar el que ha après durant el projecte, els problemes que ha tingut, i com pensa que podria fer-ho millor en activitats similars en el futur.


Desenvolupament de l’activitat 

 1. Preparació de la sala: Ens asseguraremt que la biblioteca estigui ben organitzada per a la projecció. Comprovarem que tots els seients (ja siguin cadires o espais per seure al terra) estiguin orientats cap a la pantalla i que hi hagi suficient espai per als grups que presentaran. Testejarem l’equipament (ordinador i projector) per assegurar-nos que tot funcioni correctament.
 2. Instruccions inicials: abans de començar, donarem instruccions clares als grups d’alumnes sobre com es desenvoluparà l’activitat. Explicarem el procés d’avaluació i distribuirem la guia d’avaluació (rúbrica) a cada infant o grup (segons considerem).
 3. Presentació dels booktrailers: cada grup s’aixecarà i farà una breu introducció del seu booktrailer, compartint la seva experiència i qualsevol informació rellevant que vulguin destacar. A continuació, es projectarà el seu booktrailer.
 4. Avaluació i feedback: Després de la projecció de cada booktrailer, donarem uns minuts als infants per completar la guia d’avaluació basada en el que han vist.
 5. Reflexió final: una vegada tots els booktrailers hagin estat projectats i avaluats, obrirem una estona de debat i reflexió amb tota la classe. Aquí, els infants podran compartir les seves opinions sobre el que han après, els desafiaments que han afrontat i com es podrien superar en futurs projectes.
 6. Conclusió i agraïments: agraïrem als infants el seu esforç i dedicació al projecte. Potser voldrem destacar alguns dels millors moments o aspectes creatius que hem observat durant les presentacions (sigues creatiu i lliure de fer-ho).

Objectius de l’activitat

 • Presentar el producte final, el booktrailer, d’una manera coherent i atractiva.
 • Avaluar críticament el seu treball i el dels seus companys i companyes.
 • Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge i identificar àrees de millora per a projectes futurs.
 • Compartir l’experiència d’aprenentatge amb els altres i apreciar el treball en equip.

Materials

 • Un ordinador connectat a un projector per visualitzar els booktrailers.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca s’haurà d’organitzar per acomodar a tots els grups d’alumnes i assegurar una bona visibilitat de la pantalla del projector. S’hauran d’ajustar els llums i el so, si és necessari.


Instrument que s’usarà per avaluar


Suggeriments/observacions

Caldrà tenir una guia d’avaluació per a que el grup d’estudiants l’utilitzin quan avaluïn els booktrailers dels seus companys i companyes. Aquesta guia inclourà aspectes com l’organització del guió, la qualitat del rodatge i de l’edició, i com de bé s’ha representat el llibre original. Recordem que es realitzarà una avaluació entre iguals (coavaluació) i una autoavaluació dels grups.