Som artistes: creem les nostres històries animades

Ens convertim en creadors de les nostres pròpies històries animades.


Què és el fa que aquesta SA sigui èpica/memorable?

En aquesta situació d’aprenentatge l’alumnat es convertirà en autèntic creador de continguts.

A través d’una senzilla eina, podrà donar vida a la seva narració i veure com els seus personatges viuen aventures fascinants en un món il·lustrat.


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

A tots i totes ens han fascinat les històries animades des de ben petits. En aquesta Situació d’Aprenentatge, l’alumnat es converteix en autèntic creador de continguts que, a través d’una eina molt intuïtiva, crea històries animades dissenyant, a part del fil narratiu, els personatges i escenaris i els fan que tinguin vida.

Així doncs, l’alumnat es convertirà en escriptor, guionista, il·lustrador i maquetador d’una història animada que podrà compartir amb la resta de la comunitat educativa en una sessió de cinefòrum d’allò més particular.


Producte final

El producte final serà una història animada (un petit curtmetratge) realitzat amb una de les dues eines que us proposem i destinat a la resta de la comunitat educativa, que els visionarà a través de la web del centre o el blog de la biblioteca escolar.


Nivell educatiu

Aquesta Situació d’Aprenentatge es dirigeix a l’alumnat de 1r, 2n (cicle inicial d’educació primària) i 3r (cicle mitjà d’educació primària), alumnat entre 6 i 9 anys.


Àrees implicades

 • En aquesta Situació d’Aprenentatge, les següents àrees estaran directament implicades:
 • Llengua Catalana i Literatura: l’alumnat haurà de crear i escriure el conte inicial, així com escriure un guió adaptat al format de vídeo treballat. També haurà d’expressar-se oralment amb claredat i coherència durant l’enregistrament.
 • Llengua Castellana i Literatura (si es realitza en aquesta llengua).
 • Educació Artística: l’alumnat haurà d’utilitzar habilitats artístiques i creatives per dissenyar i produir els escenaris i personatges.

Objectius d’aprenentatge

 • Descobrir/consolidar l’estructura de la tipologia textual del conte.
 • Promoure el treball en equip, per ajudar-los a col·laborar eficientment amb els seus companys i companyes.
 • Desenvolupar les habilitats de comunicació oral i escrita, perquè l’alumnat pugui expressar les seves idees clarament i eficaçment, tant en l’àmbit acadèmic com en el personal.
 • Estimular la creativitat i la imaginació, amb la finalitat de fomentar la creació de continguts visuals innovadors, afavorint així la seva expressió artística i la resolució creativa de problemes.
 • Cultivar el pensament crític, perquè l’alumnat pugui reflexionar i avaluar críticament el que visualitzen i el que produeixen.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Principalment es poden presentar les següents dificultats:

 1. Limitacions tècniques durant el rodatge i l’edició: no tots els i les alumnes tindran experiència amb la creació de narracions digitals amb les eines proposades.

Solució: tallers previs. Realitzar sessions o tallers bàsics sobre tècniques de rodatge i edició abans de començar l’activitat o fer un acompanyament intensiu durant el procés.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

En el context d’aquesta SA, s’atén la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:

 1. Implicació activa de tot l’alumnat: cada alumne/a aporta els seus talents únics al projecte, fent que totes les persones integrants dels grups se sentin valorades i aprenent les unes de les altres.
 2. Elecció personalitzada: l’oportunitat de crear la pròpia narració respecta la diversitat d’interessos, assegurant motivació i compromís.
 3. Suport individualitzat: es proporciona assistència específica a qui la necessiti, garantint igualtat d’oportunitats d’èxit en l’aprenentatge.

Reflexió continuada: promovem l’autoconsciència i la valoració de la pròpia trajectòria d’aprenentatge mitjançant la reflexió.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. I si creéssim la nostra pel·lícula animada?

Activitat inicial
petits grups
1-2 sessions d’una hora

En què consisteix ?

En aquesta activitat, presentarem a l’alumnat el repte que hauran de dur a terme: convertir-se en creadors d’històries animades. Després d’una breu introducció sobre què és una història animada i una posada en comú d’aquelles eines que coneixen per poder-ne realitzar, els grups faran una sessió de pluja d’idees on cada grup d’alumnes haurà de pensar la idea principal del conte/narració que volen crear, tot pensant en què després caldrà donar-li vida amb les eines indicades.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Preparació de l’espai: assegurem-nos que l’espai de la biblioteca estigui organitzat de tal manera que es pugui donar resposta al treball dels diferents grups (parelles preferiblement). Preparem, també, l’ordinador i el projector per mostrar exemples de vídeos fets amb l’eina escollida, així com de les seves característiques principals.
 2. Motivació: es plantejarà a l’alumnat el repte de poder dissenyar la seva pròpia història animada. Es mostrarà a l’alumnat, mitjançant el projector, vídeos fets amb l’eina escollida, així com de les seves característiques principals.
 3. Formació de grups: dividirem l’alumnat en petits grups (preferiblement parelles). Aquesta formació pot ser lliure o dirigida pel docent, depenent de la dinàmica de la classe i dels interessos.
 4. Pluja d’idees: en parelles, es farà una pluja d’idees de l’argument principal de la seva narració i es debatrà per tal d’arribar a un acord sobre el fil argumental final.
 5. Conclusió de la sessió: resumirem els punts clau de la sessió, reafirmarem la importància del projecte i motivarem l’alumnat per a les properes passes d’aquest.

Objectius

 • Fomentar l’expressió escrita.
 • Escollir de manera consensuada l’argument de la seva història
 • Descobrir eines de creació d’històries animades digitals.

Materials

 • Paper i llapis per als diferents grups (parelles) per a poder realitzar la pluja d’idees.
 • Un ordinador (amb projector) per poder mostrar vídeos fets amb l’eina escollida, així com de les seves característiques principals.

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat de manera que faciliti el treball de les diferents agrupacions de l’activitat. A més, caldrà tenir una zona amb un projector o pantalla gran on es puguin mostrar exemples de narracions digital.


Avaluació


Recursos

Exemples de vídeo realitzats amb  les eines proposades:

 • Taller Una mà de contes (1 i 2)
 • Hi ha Apps gratuïtes amb el nom Toontastic3D

Suggeriments/observacions

 1. En el cas de l’alumnat de 1r i 2n curs, la seva narració pot consistir en unes sis frases, dues per a cada part de la història (introducció, nus i desenllaç). Cal tenir en compte el nivell de desenvolupament i adquisició del procés lectoescriptor de cada alumne/a.
 2. Us proposem dues eines gratuïtes per a la realització d’aquesta SA:
  • Taller de la web d’Una mà de contes de la CCMA. Es realitza a l’ordinador i tot i que és una eina gratuïta té la contrapartida de requerir un carnet de Súper per tal de poder compartir la narració creada.
  • L’App gratuïta Toontastic3D, que podeu utilitzar en tauletes de qualsevol sistema operatiu.

Activitat 02. Redacció del conte

Desenvolupament
grups de treball
4 sessions de 60 min

En què consisteix ?

En aquesta activitat, l’alumnat, organitzat en grups de treball, haurà de realitzar la redacció del seu conte. Caldrà que es tingui en compte la posterior adaptació d’aquesta història animada.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Preparació de l’espai: assegurem-nos que l’espai de la biblioteca estigui organitzat de manera que es puguin formar petits grups.
 2. Redacció del conte: una vegada finalitzada la pluja d’idees i l’elecció de la trama principal a l’activitat anterior, cada grup començarà a redactar el seu conte o narració. Durant aquesta fase, fomentarem l’ús de daus d’històries i eines similars per a facilitar la inspiració dels grups.
 3. Revisió del conte: una vegada redactat el conte, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva creació.
 4. Finalització: cada grup revisarà i ajustarà el seu conte basant-se en els comentaris rebuts.

Objectius

 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip.
 • Aplicar estratègies de planificació i redacció d’una narració partint de les consignes donades.
 • Despertar la creativitat per a la creació de narracions inventades.

Materials

 • Paper i llapis per a la redacció dels contes.
 • Un ordinador o tauleta per a la cerca d’idees (si es creu convenient).
 • Daus d’històries o eines similars (si es creu convenient). Aquests daus permeten desencallar el procés creatiu mitjançant l’elecció aleatòria de personatges i altres elements. També es pot facilitar a l’alumnat llistat d’accions (verbs), possibles situacions o qualsevol element que faciliti la invenció de la història.

Organització de l’espai de la biblioteca

L’espai de la biblioteca haurà d’estar organitzat de manera que cada grup disposi d’un lloc còmode per al treball en equip.


Avaluació


Recursos

Bastida i llibret per a la redacció de contes a Cicle Inicial. Escola Joan Torredemer de Matadepera. “Tasca autònoma d’escriptura – Una bona pràctica per generar textos creatius.XTEC (2017). Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.


Suggeriments/observacions

En el cas de l’alumnat de 1r i 2n curs, potser caldria realitzar una activitat prèvia llegint algun conte conjuntament per tal de descobrir-ne les diferents parts: introducció, nus i desenllaç.

Així mateix, la seva narració pot consistir en unes sis frases, dues per a cada part de la història (introducció, nus i desenllaç). Cal tenir en compte el nivell de desenvolupament i adquisició del procés lectoescriptor de cada alumne/a.

Activitat 03. Planificació i storyboard

Desenvolupament
Grups
3 o 4 sessions de 60 min

En què consisteix ?

En aquesta activitat, l’alumnat es dedicarà a la planificació del curtmetratge. S’espera que dissenyin un storyboard, que consisteix en una seqüència d’imatges que representen cada escena que volen incloure en el seu conte. Caldrà tenir en compte escenografia, personatges (de nova creació o aprofitant ninots disponibles a l’aula), moviments, etc.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Introducció a l’storyboard: abans de començar, explicarem a l’alumnat què és un storyboard i la seva importància en el procés de planificació d’un projecte audiovisual, com ara el nostre conte animat.
 2. Estudi del conte: cada grup haurà de repassar el conte que han redactat anteriorment per identificar les escenes clau  del seu curtmetratge.
 3. Esbós inicial: encoratjarem l’alumnat a realitzar esbossos inicials d’aquestes escenes amb paper i llapis (amb la idea de croquis, no de dibuix perfecte).
 4. Revisió i feedback: una vegada finalitzat l’esbós, cal que dediquem temps a donar feedback i suggeriments a cada grup. És recomanable no esperar a la finalització d’aquest i anar fent petits comentaris durant la seva creació.
 5. Creació de l’storyboard final: a partir dels esbossos i els comentaris rebuts, cada grup ajustarà i finalitzarà el seu storyboard, deixant-lo preparat per a la fase de producció del curtmetratge.

Objectius

 • Desenvolupar les habilitats de planificació i organització.
 • Fomentar la creativitat en la decisió de com representar cada escena.
 • Afavorir el treball en equip mitjançant la distribució de tasques i responsabilitats.

Materials

 • Paper i llapis per a la creació dels storyboards.
 • Ordinador o tauleta amb l’aplicació instal·lada.

Organització de l’espai de la biblioteca

Cada grup necessitarà una àrea de treball on puguin discutir i crear el seu storyboard. Si és possible, seria ideal disposar d’una taula o una àrea de treball on puguin estendre els seus materials.


Avaluació


Suggeriments/observacions

És possible que l’alumnat necessiti suport o orientació sobre com crear un storyboard. Es recomana el treball previ de què és un storyboard i mostrar com usar la plantilla.

Activitat 04. Enregistrament

Desenvolupament
Grups
1-3 sessions de 60 min

En què consisteix ?

Una vegada els grups d’alumnes hagin completat la seva planificació i hagin creat el seu storyboard, començarà el rodatge del curtmetratge. En aquesta etapa, els i les alumnes treballaran junts i juntes per donar vida a cada escena, utilitzant les seves habilitats de resolució de problemes per superar qualsevol desafiament que es presenti.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Assaig: abans de començar a enregistrar, serà útil que l’alumnat faci un assaig de l’escena amb l’aplicació per assegurar-se que tot surti com volen i poden gestionar bé personatges, moviment i so.
 2. Enregistrament: començaran a enregistrar cada escena segons l’storyboard. Recordarem que potser serà necessari realitzar diverses preses per aconseguir el resultat desitjat.
 3. Supervisió i feedback: després de l’enregistrament de cada fragment, revisarem les preses amb l’alumnat. Això ens permetrà identificar si hi ha aspectes de millora o si cal tornar a enregistrar alguna part.
 4. Revisió final: després de completar totes les escenes, es recomana que cada grup revisi tot el material enregistrat per assegurar-se de la satisfacció amb el resultat.

Objectius

 • Posar en pràctica les habilitats de treball en equip per dur a terme la planificació.
 • Desenvolupar habilitats tècniques i creatives en l’enregistrament i la producció de les escenes.
 • Aplicar habilitats de resolució de problemes per superar els reptes que es presentin durant el rodatge.

Materials

 • Tauleta per enregistrar el curtmetratge.
 • Espai adequat per al rodatge, que pot ser la biblioteca o altres espais segons les escenes planificades.

Organització de l’espai de la biblioteca

Potser es necessitarà utilitzar diversos espais de l’escola, incloent-hi l’exterior, per tal de garantir que tots els grups poden registrar el seu so sense interferències dels sons d’altres grups. Serà important que cada grup sigui respectuós amb els espais i els materials utilitzats.


Avaluació

 • Heteroavaluació:
  • Observació directa en què es recullen aspectes com el treball en grup, l’aplicació dels continguts de l’storyboard a l’enregistrament, la cura pel manteniment del material, etc.

Suggeriments/observacions

Serà necessària la supervisió de l’adult per garantir que l’equipament es faci servir de manera segura i respectuosa. A més, l’equip docent haurem de donar suport i orientació a l’alumnat en el maneig de l’equipament i en la resolució de problemes que s’hi presentin.

Activitat 05. Projecció i avaluació

Final
Grups
60 min

En què consisteix ?

L’activitat final consisteix en la projecció dels curtmetratges creats pels grups d’alumnes. Cada grup presentarà el seu treball i la resta del grup-classe tindrà l’oportunitat d’avaluar no només la seva pròpia feina, sinó també la dels seus companys i companyes. Després, es realitzarà una conversa on l’alumnat podrà explicar el que ha après durant el projecte, els problemes que ha tingut, i com pensa que podria fer-ho millor en activitats similars en el futur.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Preparació de la sala: ens assegurarem que la biblioteca estigui ben organitzada per a la projecció. Comprovarem que tots els seients (ja siguin cadires o espais per seure a terra) estiguin orientats cap a la pantalla i que hi hagi suficient espai per als grups que presentaran. Testejarem l’equipament (ordinador i projector) per assegurar-nos que tot funcioni correctament.
 2. Instruccions inicials: abans de començar, donarem instruccions clares als grups d’alumnes sobre com es desenvoluparà l’activitat. Explicarem el procés d’avaluació i distribuirem la guia d’avaluació a cada infant o grup (segons considerem).
 3. Presentació dels curtmetratges: cada grup s’aixecarà i farà una breu introducció del seu curtmetratge, compartint la seva experiència i qualsevol informació rellevant que vulguin destacar. A continuació, es projectarà el seu curtmetratge.
 4. Avaluació i feedback: després de la projecció de cada curtmetratge, donarem uns minuts als infants per completar la guia d’avaluació basada en el que han vist.
 5. Reflexió final: una vegada tots els curtmetratges hagin estat projectats i avaluats, obrirem una estona de debat i reflexió amb tota la classe. Aquí, els infants podran compartir les seves opinions sobre el que han après, els desafiaments que han afrontat i com es podrien superar en futurs projectes.
 6. Conclusió i agraïments: agrairem als infants el seu esforç i dedicació al projecte. Potser voldrem destacar alguns dels millors moments o aspectes creatius que hem observat durant les presentacions (sigues creatiu i lliure de fer-ho).

Objectius

 • Presentar el producte final, el curtmetratge, d’una manera coherent i atractiva.
 • Avaluar críticament el seu treball i el dels seus companys i companyes.
 • Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge i identificar àrees de millora per a projectes futurs.
 • Compartir l’experiència d’aprenentatge amb els altres i apreciar el treball en equip.

Materials

 • Un ordinador connectat a un projector per visualitzar els curtmetratges.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca s’haurà d’organitzar per acomodar a tots els grups d’alumnes i assegurar una bona visibilitat de la pantalla del projector. S’hauran d’ajustar els llums i el so, si és necessari.


Avaluació


Suggeriments/observacions

Cal revisar, abans de la projecció, la taula amb la qual l’alumnat realitzarà la coavaluació dels curtmetratges.