Crònica escolar: videonotícies des del croma

Ens transformem en periodistes, creant un noticiari amb la tècnica de croma, per compartir-lo amb la comunitat educativa.


Què és el fa que aquesta sa sigui èpica/memorable?

La màgia d’aquesta SA consisteix a transformar l’alumnat en periodistes d’un noticiari televisiu, utilitzant la tecnologia del croma.

Combina creativitat, tecnologia i aprenentatge, convertint cada projecte en una peça única que reflecteix les vivències i descobriments dels infants a l’escola. L’alumnat no només aprendrà sobre la creació de notícies, sinó que també experimentarà el valor de la narració visual, la col·laboració i l’expressió creativa.


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

L’alumnat es convertirà en reporters i reporteres per a la creació d’un noticiari escolar.

Aquest projecte els desafiarà a explorar i documentar els esdeveniments i aprenentatges de l’escola, com projectes de classe, iniciatives culturals o qualsevol tema d’interès comunitari. Utilitzant la tècnica del croma, els infants podran incloure imatges i vídeos de fons que enriqueixin les seves notícies.


Producte final

El producte final serà un noticiari en format vídeo, on els infants presentaran les notícies recollides i editades. Aquest noticiari serà compartit amb la comunitat educativa, tant a l’escola com a través de plataformes digitals, perquè tots puguin gaudir de la creativitat i el treball de l’alumnat.


Nivell educatiu

Aquesta Situació d’Aprenentatge és dirigida a l’alumnat de 4t (cicle mitjà d’educació primària, deu anys), 5è i 6è (cicle superior, 11 i 12 anys).


Àrees implicades

En aquesta Situació d’Aprenentatge, les següents àrees estan directament implicades:

 • Educació Artística (inclou Educació Plàstica, Audiovisual i Visual, i Música i Arts Escèniques i Performatives): Els alumnes aplicaran coneixements artístics en la creació de contingut visual per al noticiari. Això inclou la utilització del croma, l’edició de vídeo, i la composició d’imatges i escenes. També desenvoluparan habilitats en la interpretació i expressió escènica, especialment en l’actuació davant la càmera.
 • Llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura: En aquestes àrees, els infants treballaran en la redacció de guions, la narració i la presentació de notícies, fomentant així la seva competència lingüística. A més, aprendran a utilitzar un llenguatge adequat per a la comunicació efectiva d’informació, tant oralment com per escrit.
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: A través de la recerca i documentació de notícies rellevants a l’escola i l’entorn, l’alumnat aplicarà i ampliarà el seu coneixement en diferents àrees temàtiques. Aquesta tasca fomentarà la consciència social i cultural, a més de promoure l’enteniment del món que els envolta.

Objectius d’aprenentatge

 1. Desenvolupar habilitats de comunicació i expressió oral en la creació de notícies.
 2. Potenciar la creativitat i innovació en l’ús de tecnologies audiovisuals, especialment el croma.
 3. Fomentar la col·laboració i el treball en equip durant la recerca, redacció i producció de notícies.
 4. Promoure l’apreciació crítica i la conscienciació sobre els esdeveniments i temes de l’entorn escolar.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Principalment, es poden presentar les següents dificultats:

 1. Maneig tècnic del croma: alguns infants podrien tenir dificultats en l’ús del croma i en la comprensió de la tècnica d’edició de vídeo.
  • Solució: l’equip docent hauria de fer sessions formatives sobre la tècnica del croma i proporcionar guies passa a passa sobre l’edició de vídeo, assegurant que tot l’alumnat tingui una base sòlida abans de començar el projecte.
 2. Coordinació i organització dels grups: pot haver-hi grups amb diferents habilitats i interessos i treballar de manera eficaç pot ser complex.
  • Solució: l’equip docent haurà d’assignar rols específics basats en els interessos i habilitats de l’alumnat, assegurant-se que cada membre del grup tingui una tasca clara i fomentant la col·laboració.
 3. Selecció i diversitat de temes: l’equip docent haurà d’anar amb compte que els temes escollits per les notícies siguin variats i interessants per a tota la comunitat educativa.
  • Solució: l’equip docent haurà de guiar l’alumnat en la recerca de temes, oferint suggeriments i ajudant-los a trobar històries que reflecteixin una àmplia gamma d’interessos i perspectives dins de l’escola.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

 1. En aquesta Situació d’Aprenentatge, s’atén la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats mitjançant:
 2. Inclusió de totes les veus: animant a la participació de tot l’alumnat, independentment de les seves habilitats i interessos.
 3. Adaptació de rols: assignant rols adaptats a les capacitats i preferències de cada infant (redacció, recerca, edició, presentació, etc.).
 4. Suport personalitzat: oferint ajuda i recursos addicionals a l’alumnat que ho necessiti, tant en els aspectes tècnics com creatius.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. Descobrint el croma: primer pas cap al noticiari escolar!

Activitat inicial
gran grup
Una sessió de 60′

En què consisteix ?

Aquesta activitat servirà com a introducció al projecte del noticiari escolar, amb una especial atenció a la tecnologia del croma. Es començarà amb la visualització d’un vídeo demostratiu sobre l’ús del croma en la producció audiovisual. Després, l’equip docent explicarà els conceptes bàsics de la creació d’un guió i l’ús del croma.


Desenvolupament de l’activitat

1. Visualització del vídeo demostratiu (10 minuts)

Abans de la sessió, l’equip docent seleccionarà un vídeo demostratiu sobre l’ús del croma  en produccions audiovisuals (teniu un parell d’exemples a l’apartat de recursos). El vídeo hauria d’explicar com funciona la tecnologia del croma, mostrar exemples pràctics i destacar la seva aplicabilitat en projectes escolars.
A classe, l’equip docent reproduirà el vídeo utilitzant un projector i sistema de so. Després de la visualització, caldrà preguntar a l’alumnat sobre els seus pensaments i impressions, encoratjant-los a compartir idees sobre com podrien usar el croma en el seu noticiari.

2. Aclariment de dubtes sobre el croma (10 minuts)

 L’equip docent obrirà una discussió sobre el vídeo, clarificant qualsevol dubte que els infants puguin tenir. Es podrien formular preguntes com: “Què és el que més us ha sorprès sobre el croma?” o “Com creieu que podem utilitzar el croma en el nostre projecte de noticiari?”

3. Presentació del projecte del noticiari escolar (10 minuts)

L’equip docent presentarà a l’alumnat el concepte del noticiari escolar, destacant que seran ells les persones creadores i protagonistes d’aquest. És important que els infants seran els encarregats de recollir les notícies i els esdeveniments de l’escola, tot presentant-los en un format de noticiari televisiu.

4. Explicació de la importància del guió en la producció de notícies (30 minuts)

Caldrà explicar els components d’un bon guió: introducció, desenvolupament i conclusió, ressaltant la importància de ser clars, concisos i captivadors en l’escriptura. En aquesta part de l’activitat, l’equip docent proposarà un exercici ràpid on els infants esbossin idees per a un guió breu sobre un tema senzill (per exemple: una activitat recent han viscut l’escola). Això ajudarà a visualitzar com les idees es transformen en un guió estructurat. Es pot fer en comú a la pissarra o pantalla, o bé deixar que escriguin durant 15 minuts per parelles i posar-ho en comú.


Objectius

 • Entendre la funció i el potencial del croma en la producció audiovisual.
 • Comprendre els elements bàsics de la creació d’un noticiari.
 • Motivar l’alumnat cap a la creació i participació en el projecte.
 • Fomentar l’interès per les tecnologies audiovisuals.

Materials

 • Vídeo demostratiu sobre l’ús del croma.
 • Projector i sistema de so per a la visualització del vídeo.
 • Fulls i llapis per prendre notes.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca es disposarà de manera que tot l’alumnat pugui veure la pantalla clarament, amb espai suficient per a la discussió en grup.


Avaluació

Observació de la participació i interès de l’alumnat, així com la comprensió dels conceptes explicats.


Recursos

Vídeos sobre el funcionament del croma

 • Exemple de croma fet per infants d’una escola (més petits que el cicle al qual va adreçat):
 • Vídeo de Vodafone sobre com funciona la tècnica del croma:

Suggeriments/observacions

Cal animar l’alumnat a fer preguntes i a expressar les seves idees per al noticiari. És el punt de partida i és important que acabin la sessió motivats per arrencar la situació d’aprenentatge. Per tant, és important no tallar les idees de l’alumnat, ja que amb la tècnica del croma tot (o gairebé) és possible!

Activitat 02. Explorant notícies: una pluja d’idees creativa

Desenvolupament
grups (entre 4-5)
una sessió de 60′

En què consisteix ?

En aquesta activitat, l’alumnat generarà idees que es transformaran en les notícies que s’inclouran en el seu noticiari escolar. Aquesta sessió de pluja d’idees els ha d’ajudar a definir els temes més rellevants i interessants per a la seva audiència (la comunitat escolar).


Desenvolupament de l’activitat

 1. Formació de grups (5 minuts): caldrà organitzar l’alumnat en petits grups, assegurant una bona mescla de talents i interessos.
 2. Introducció a la sessió (10 minuts): en aquest apartat, es farà una explicació sobre com fer una pluja d’idees efectiva, incloent-hi consells per a la generació d’idees i la importància de la col·laboració i el respecte mutu.
 3. Pluja d’idees activa (20 minuts): cada grup utilitzarà paper i llapis per anotar totes les idees que sorgeixin, sense jutjar-les inicialment. És clau que l’equip docent els animi a pensar en notícies relacionades amb l’escola, com ara projectes recents, esdeveniments especials, entrevistes amb docents i famílies, o altres activitats que siguin de rellevància per a la vida escolar.
 4. Selecció i priorització (10 minuts): una vegada generades les idees, cada grup seleccionarà les més factibles i interessants a desenvolupar.
 5. Presentació de les idees (15 minuts): cada grup compartirà les seves millors idees amb la classe, rebent feedback de les companyes, dels companys i de l’equip docent.

Objectius

 • Fomentar la creativitat i el pensament crític en la generació d’idees.
 • Desenvolupar habilitats de col·laboració i treball en equip.
 • Afavorir la capacitat d’anàlisi i selecció d’informació rellevant.
 • Practicar habilitats de comunicació oral durant la presentació de les idees.

Materials

 • Fulls de paper i post-its.
 • Llapis o bolígrafs.
 • Cartells o cartolines per anotar les idees de cada grup.
 • Cinta adhesiva o imants per penjar cartells (si es fa en un espai amb pissarra o paret metàl·lica).

Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà disposar la biblioteca de forma que els grups puguin treballar còmodament (sigui amb taules i cadires o a terra). A més, s’ubicarà un espai en una paret o pissarra per penjar els cartells de cada grup per poder fer el feedback corresponent (amb els post-its).


Avaluació

S’utilitzarà una rúbrica per avaluar la participació en la pluja d’idees, la qualitat i originalitat de les idees, i l’eficàcia de la presentació del grup, a més d’un apartat sobre la contribució de cada membre al treball de grup.


Recursos

 • Com fer una pluja d’idees efectiva i eficient:
  • No hi ha idees dolentes: totes les idees són benvingudes, sense importar com de ‘boges’ puguin semblar.
  • Respectar totes les opinions: evitar crítiques negatives; totes les veus són importants.
  • Construir sobre les idees dels altres: afegir o expandir les idees presentades pels companys i les companyes.
  • Mantenir el focus: concentrar-se en el tema del noticiari i les notícies escolars.
  • Ser breu i clar: expressar les idees de manera concisa per permetre que tothom comparteixi.
 • Rúbrica de la pluja d’idees.

Suggeriments/observacions

Cal ajudar els infants a triar temes que siguin interessants per a tota la comunitat educativa, com coses que passen a l’escola o històries divertides. Això farà que el noticiari sigui més divertit i que tothom vulgui veure’l. És bo parlar de temes de classe, però també d’altres coses que passen fora de l’aula.

Activitat 03. Creació i disseny del guió del noticiari

Desenvolupament
2 sessions de 60′
petits grups

En què consisteix ?

En aquesta activitat, l’alumnat treballarà en petits grups per redactar els guions de la seva secció del noticiari. Hauran de decidir sobre el contingut de les seves notícies, el format i com integraran les imatges de fons utilitzant la tècnica del croma.


Desenvolupament de l’activitat

 1. Selecció del tema i recerca (30 minuts): L’alumnat, en petits grups, triaran un tema per a la seva notícia, que pot ser un esdeveniment recent de l’escola, un projecte de classe, o un tema d’actualitat que els interessi, d’entre els preseleccionats en la sessió anterior. Tot seguit, faran una recerca bàsica sobre el tema, utilitzant llibres de la biblioteca, internet, o entrevistant docents o companys i companyes si és pertinent. En acabar, prepararan un esbós inicial amb els punts claus que volen cobrir en la seva notícia.
 2. Redacció del guió (70 minuts): Amb la informació recollida, cada grup començarà a redactar el guió de la seva notícia. Això inclou la redacció dels textos que els presentadors i presentadores diran, així com les instruccions sobre com volen que aparegui el croma (per exemple, “quan es parli del projecte de ciències, mostrar imatges dels experiments realitzats”). A més, hauran de tenir en compte la durada de la secció de la notícia, tenint present que no volem tenir un noticiari massa extens.
 3. Utilització de plantilles per a l’organització visual (20 minuts): Per ajudar en l’organització de la seva planificació visual, els grups utilitzaran unes plantilles on podran disposar els elements visuals juntament amb el guió. En aquests documents caldrà incloure notes sobre quines imatges o vídeos van amb quines parts del guió, així com qualsevol canvi en la posició dels presentadors i presentadores.

Objectius

 • Desenvolupar habilitats en la redacció de guions.
 • Potenciar la planificació visual i l’ús creatiu del croma.
 • Treballar la recerca i el tractament de la informació.
 • Fomentar el treball en equip i la col·laboració.

Materials


Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà crear zones de treball amb suficient espai per a cada grup. A més, caldrà disposar de material de recerca sobre activitats escolars si alguns grups ho necessiten.

S’utilitzarà una llista de verificació per ajudar a tenir una bona qualitat dels guions, planificació visual, creativitat i treball en equip.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – croma


Recursos

Plantilles per a la planificació visual.


Suggeriments/observacions

L’equip docent ha de vetllar per tal que cada membre del grup contribueixi amb idees i en la redacció del guió. A més, haurà de fomentar la creativitat i originalitat en l’ús de les imatges de fons del croma, així com oferir suport en la recerca de contingut i en la planificació visual.

Activitat 04. Capturant el món: selecció d’imatges per al croma

desenvolupament
petits grups
una sessió de 60′

En què consisteix ?

Després de tot el trajecte que s’ha fet, ja se sap què és una aplicació, s’han observat possibilitats i es té detectada una necessitat: la del personatge protagonista del conte popular. Per tant, ja es disposa de tots els ingredients per permetre imaginar una aplicació que pugui ajudar al protagonista en qüestió.

En un primer estadi, els petits grups es dividiran en parelles o trios i intentaran pensar possibles aplicacions. Després es reunirà el petit grup sencer per valorar les opcions, millorar-les i escollir la que més els convenç. Finalment, l’hauran de dissenyar (de manera analògica) i crear un pòster per explicar-la.


Desenvolupament de l’activitat

1. Revisió del guió i identificació de necessitats visuals (10 minuts)

Cada grup amb el seu guió a mà, es reunirà i llegirà les diferents seccions. Tot seguit, revisarà quines parts del guió necessiten suport visual: ¿Hi ha alguna escena que necessiti un fons específic? ¿Alguna altra que pugui ser millor explicada amb una imatge? Si hi ha canvis respecte al que van pensar en la sessió anterior, ho anotaran al marge del guió o de la plantilla.

2. Recerca d’imatges i vídeos (45 minuts)

Utilitzant ordinadors o tauletes, els grups buscaran imatges i vídeos a Internet. Es recomana l’ús de fonts lliures de drets com Pixabay, Unsplash, o Pexels. En cas de necessitar imatges específiques de l’escola, els grups podran fer servir càmeres o dispositius mòbils (tauletes) per fotografiar o filmar.

3. Organització dels materials visuals (5 minuts)

Els grups organitzaran les imatges seleccionades en carpetes digitals etiquetades clarament, per exemple: “Introducció”, “Entrevista”, “Conclusió”. Aquesta organització ajudarà a trobar fàcilment les imatges durant la fase de postproducció.


Objectius

 • Desenvolupar habilitats de recerca i selecció d’imatges apropiades.
 • Fomentar la creativitat i la capacitat de relacionar imatges amb el contingut narratiu.
 • Practicar l’organització i la planificació d’un projecte multimèdia.
 • Treballar en equip per prendre decisions conjuntes.

Materials

 • Ordinadors o tauletes amb accés a Internet.
 • Càmeres o dispositius mòbils (tauletes) per a l’enregistrament d’imatges.
 • Carpetes digitals per a l’organització de les imatges.

Organització de l’espai de la biblioteca

Caldrà crear zones de treball amb suficient espai per a cada grup. A més, caldrà disposar de suport, si és possible, per acompanyar l’alumnat que hagi fet enregistraments en altres espais.


Avaluació

Utilització d’una llista de verificació per tenir en compte la pertinença, la qualitat i la creativitat en la selecció d’imatges.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – croma


Recursos

Enllaç a bancs d’imatges lliures de drets: Pixabay, Unsplash, o Pexels, entre molts altres.


Suggeriments/observacions

L’equip docent haurà d’animar els alumnes a pensar críticament sobre com les imatges poden influir en la narrativa de les notícies.

Per fer-ho, serà aconsellable recomanar l’ús d’imatges rellevants que reforcin el missatge sense distreure l’atenció.

En tot moment caldrà recordar a l’alumnat la importància de respectar els drets d’autor en la selecció d’imatges.

Activitat 05. Acció! Gravem les nostres notícies escolars.

desenvolupament
petits grups
diverses sessions | 30’/40′ per grup

En què consisteix ?

Els infants treballaran en grups per gravar les seves notícies, utilitzant la tècnica del croma. Cada grup seguirà el guió i la planificació visual que ha preparat prèviament.


Desenvolupament de l’activitat

1. Preparació

Els grups revisaran els seus guions i planificacions visuals. Prepararan el set de gravació amb el croma i tots els materials necessaris.

2. Gravació

Cada grup gravarà, seguint el guió. Un membre del grup podrà dirigir la gravació, assegurant-se que tots els elements visuals i narratius s’ajustin al que s’ha planificat.

3. Revisió i repetició

Després de cada presa, els infants visualitzaran el material gravat i decidiran si necessiten repetir-lo per millorar l’actuació, la pronunciació o l’aparença visual.

4. Col·laboració i rotació de rols

L’equip docent haurà de fomentar que l’alumnat roti en diferents rols (com a càmera, direcció, actor/actriu, etc.) per experimentar diferents aspectes de la producció.


Objectius

 • Aplicar habilitats de comunicació oral i expressió corporal en un context de gravació.
 • Utilitzar la tècnica del croma de manera efectiva per enriquir el contingut visual de la notícia.
 • Fomentar la col·laboració i el treball en equip, així com la responsabilitat en la realització d’un projecte conjunt.
 • Desenvolupar habilitats tècniques bàsiques en la gravació i producció de vídeos.

Materials

 • Croma (sigui la tela o el paper verd).
 • Càmeres o dispositius d’enregistrament (com tauletes).
 • Micròfons (si són necessaris).
 • Guions i planificacions visuals.

Organització de l’espai de la biblioteca

En un espai ampli de la biblioteca es muntarà el croma. Ha de ser un espai on es pugui enregistrar sense interrupcions.

Utilització d’una rúbrica que avaluï la claredat i coherència de la notícia, la qualitat de la gravació, l’ús creatiu del croma, i el treball en equip.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – croma


Suggeriments/observacions

Serà important fer un bon acompanyament de l’alumnat per ser expressius i expressives en les seves actuacions. A més, l’equip docent haurà de proporcionar suport tècnic i de recordar que cal respectar el treball dels altres grups durant les gravacions.

Activitat 06. Artistes digitals: editant el nostre noticiari

desenvolupament
gran grup
2/3 sessions de 60′

En què consisteix ?

Durant activitat, l’alumnat, organitzat en petits grups, editarà els vídeos que han gravat, superposant els fons de croma amb els vídeos i imatges seleccionats, a més d’ajustar l’àudio i el vídeo per aconseguir un resultat final gairebé professional.


Desenvolupament de l’activitat

1. Revisió del material gravat

Cada grup revisarà els vídeos gravats per assegurar-se que compleixen amb el guió i la planificació visual.

2. Edició del vídeo

Utilitzant el programari d’edició de vídeo, els alumnes superposaran els fons de croma amb els vídeos gravats. Això pot incloure altres efectes que vulguin utilitzar.

3. Ajustament de l’àudio

Cal que l’alumnat es fixi en el fet que l’àudio estigui clar i ben sincronitzat amb el vídeo.

4. Revisions i millores

Hauran de revisar el vídeo editat en grup, discutint possibles millores o canvis.

5. Finalització del projecte

Un cop estiguin satisfets amb el resultat, es guardarà la versió final de les seves notícies.


Objectius

 • Aplicar coneixements bàsics d’edició de vídeo.
 • Millorar les habilitats de treball en equip durant el procés d’edició.
 • Fomentar la capacitat crítica i la revisió constructiva entre companys.

Materials

 • Diorames
 • Descripcions escrites (de la sessió anterior).
 • A banda, es podrien utilitzar altaveus i micròfons, inclús una càmera per si es vol documentar l’esdeveniment.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca haurà de disposar de suficients ordinadors o bé utilitzar els portàtils de l’alumnat o anar a una aula on hi hagi espai i ordinadors suficients per a l’edició de cada grup.


Avaluació

Llista de verificació d’edició de vídeo que tingui en compte la qualitat tècnica, creativitat, coherència amb el guió i treball en equip.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – croma


Recursos

Programes d’edició de vídeo: Canva, CapCut i OpenShot, o altres com iMovie, Shotcut, Kdenlive, Avid Media Composer, etc.


Suggeriments/observacions

Pràcticament, caldrà que l’equip docent prepari breus moments durant les sessions per ensenyar aspectes específics de l’edició de vídeo. A més, caldrà recordar als infants la importància de guardar regularment el seu treball per evitar la pèrdua de dades.

Activitat 07. Celebrem i compartim el nostre noticiari escolar!

final
gran grup
una sessió de 60′

En què consisteix ?

Aquesta activitat consisteix en la presentació final del noticiari escolar creat per l’alumnat. Cada grup tindrà l’oportunitat de presentar el seu segment del noticiari davant la comunitat escolar.


Desenvolupament de l’activitat

1. Preparació de la biblioteca

Caldrà configurar el projector i el sistema de so, així com organitzar l’espai perquè segui el públic assistent.

2. Presentació de Cada Grup

Cada grup pujarà a l’escenari (sortirà davant el públic) per presentar la seva part de forma breu i concisa, tot compartint les raons de la tria de la seva secció.

3. Visualització del noticiari complet

Un cop tots els grups han presentat, es projectarà el noticiari complet.

4. Feedback i comentaris

Serà el moment de les preguntes, comentaris i feedback de la comunitat escolar.

5. Compartir amb la comunitat fora de les parets de l’escola

L’equip docent organitzarà la difusió del noticiari a través de plataformes digitals, la web del centre o altres canals perquè arribi a un públic més ampli.


Objectius

 • Presentar el treball fet davant un públic.
 • Reflexionar sobre el procés creatiu i les habilitats desenvolupades.
 • Fomentar la confiança i les habilitats comunicatives.
 • Rebre feedback constructiu de la comunitat escolar.

Materials

 • Projector i pantalla.
 • Sistema de so.
 • Ordinador o dispositiu per reproduir els vídeos.
 • Els vídeos del noticiari.

Organització de l’espai de la biblioteca

La biblioteca s’haurà d’organitzar com si fos un cinema o un teatre. En cas de no tenis suficient espai, es podrà utilitzar un altre espai.


Avaluació

S’utilitzaran dianes d’autoavaluació (amb rúbrica) perquè puguin valorar tot el procés.

Llistes d’observació, verificació i rúbriques – croma


Suggeriments/observacions

L’equip docent haurà d’assegurar-se que tot l’equip tècnic funcioni correctament abans de l’activitat.

Durant la sessió, caldrà fomentar un ambient respectuós i de suport durant les presentacions i el feedback. Previ a aquesta, s’haurà de considerar la possibilitat d’invitar familiars o altres membres de la comunitat escolar per ampliar l’audiència.