Investiguem qui ha raptat la nostra atenció!

Creem una dieta tecnològica per fomentar el bon ús de la tecnologia i compartim els aprenentatges amb una obra de teatre còmica.


Què és el fa que aquesta SA sigui èpica/memorable?

Mitjançant dinàmiques i jocs ens adonarem que la tecnologia i les pantalles ens estan robant el nostre temps.

A més, ens involucrarem creant una dieta tecnològica per fer un bon ús de la tecnologia i regular l’ús abusiu de les pantalles pel que fa a l’aula i compartirem a la biblioteca de l’escola una obra de teatre amb diferents gags divertits.


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

El repte d’aquesta situació d’aprenentatge és que els infants identifiquin el temps que invertim diàriament davant de les pantalles, prenguin consciència sobre aquesta problemàtica i aprenguin bones pràctiques per a fer-ne un bon ús.

Ho faran a través de dinàmiques, jocs i activitats contextualitzades. Finalment, crearan una dieta tecnològica per la seva aula i compartiran els aprenentatges a l’escola mitjançant una obra de teatre amb caire còmic.

A través de les activitats, reflexionaran sobre el comportament en el seu dia a dia davant de les pantalles, la influència d’aquestes i com ens poden fer invertir grans quantitats de temps. El gran repte d’aquesta situació serà crear una obra de teatre conjunta per poder compartir els aprenentatges i cridar l’atenció de la resta d’alumnat.


Producte final

En aquesta situació hi ha 2 productes finals:

1. Dieta tecnològica: crearem una dieta tecnològica per fomentar un bon ús de les pantalles i crearem un compromís. 

2. Obra de teatre: compartirem els aprenentatges i la dieta tecnològica a través d’una obra de teatre amb diferents gags.


Nivell educatiu

Cicle superior.


Àrees implicades

Aquesta SA consta de:

 • Llengua Catalana 
 • Educació Artística, que inclou Educació Plàstica, Audiovisual i Visual, d’una banda, i Música i Arts Escèniques i Performatives, de l’altra.

Objectius d’aprenentatge

 • Comprendre l’economia de l’atenció: introduir a l’alumnat en el concepte d’economia de l’atenció i com les empreses, xarxes i internet utilitzen estratègies per captar i mantenir l’atenció del públic.
 • Consciència de l’ús del temps: sensibilitzar els nens i nenes sobre com les plataformes digitals i els mitjans de comunicació poden fer ús del seu temps i com això pot afectar altres activitats importants.
 • Fomentar la presa de decisions informades: capacitar els nens i nenes per prendre decisions conscients sobre el temps que dediquen a consumir continguts, prioritzant activitats significatives i equilibrant l’ús de les tecnologies.
 • Investigar sobre les característiques del teatre i la seva estructura.
 • Reflexionar sobre l’expressió artística com a mètode per comunicar idees.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Dificultats:

 1. Falta de sensibilització inicial: l’alumnat pot ser que no vegi aquesta situació com un problema, ja que es tracta del seu dia a dia. 
 2. Crear una obra teatral conjunta: el gran repte de la SA és aconseguir involucrar a tota la classe per tal de crear l’obra de teatre, que també té la dificultat de representar-la davant de la resta d’alumnat.

Propostes de solució:

 1. Sensibilització prèvia: connectar-ho amb el seu dia a dia a través de les experiències personals, amb la seva família o entorn proper per sensibilitzar-nos i veure la inversió de temps que fem a les pantalles. 
 2. Obra de teatre: És important seguir els passos plantejats, crear-ne de nous si s’escau, crear grups heterogenis i donar suport individualitzat quan sigui necessari. En funció del ritme de creació, l’equip docent pot agafar un rol més o menys protagonista.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

 1. Adaptació als diferents ritmes d’aprenentatge: a través d’una varietat i recursos diferents (visuals, textuals i orals) i adaptant el temps de les activitats a les necessitats de l’alumnat. 
 2. Creació de grups heterogenis: potenciant les diferents habilitats i estils d’aprenentatge i fomentant la col·laboració i cooperació entre iguals. 
 3. Suport individualitzat: identificar quines necessitats té l’alumnat per tal de donar-los suport, proporcionant orientació i recursos.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. En què invertim el temps durant un dia?

Activitat inicial
Gran grup
Una sessió (45-60 minuts)

En què consisteix ?

En aquesta activitat duem a terme dues dinàmiques introductòries que faran reflexionar a l’alumnat sobre el temps que invertim les persones davant les pantalles, ja sigui ordinadors, tauletes, mòbils, televisió…

La primera dinàmica consisteix a fer participar l’alumnat a través d’un padlet i debatre les respostes i, la segona, en fer consciència de les pròpies accions i decisions.


Desenvolupament de l’activitat

Dinàmica 1: En què destinem el temps?

Amb l’ajuda d’alguna aplicació que fomenta la participació de l’alumnat, com per exemple Mentimeter (amb el núvol de paraules) o Nearpod (Padlet), farem que l’alumnat es qüestioni: 

 • En què destines el teu temps lliure?
 • Què t’agrada fer quan estàs a casa?
 • En què creus que destinen el seu temps lliure els joves o adolescents?

Aquestes preguntes s’haurien de respondre amb una sola paraula, per tal de veure què és el que pensa l’alumnat. Tot i això, si es presenta la dificultat de respondre les preguntes que es plantegen amb només una paraula, podem fer servir aquesta eina per projectar les opinions de tothom i anar estirant la reflexió, però sense la limitació de la paraula en sí. En cas de no coincidir les paraules o respostes, es pot fer una associació d’idees semblants. Segons els resultats, podrem reflexionar sobre el fet que invertim molt temps a les pantalles, que aquestes fan que en vulguem invertir més i que la nostra experiència és allò en què destinem el temps. 

En aquesta reflexió també hem d’introduir a la conversa el perquè hem fet aquesta activitat amb pantalles (si ens estan robant el temps), per tal de conscienciar a l’alumnat que les pantalles són útils, però hem de tenir molt clar quan i per què les utilitzem. L’objectiu no és treure les pantalles, sinó utilitzar-les d’una forma adequada i conscient. 

Dinàmica 2: “Passos cecs”

Ens desplacem a un espai gran, sigui a la biblioteca o a un espai exterior. Demanarem a l’alumnat que es posi en fila horitzontal i els taparem els ulls. La dinàmica consistirà en que anirem dient diferents afirmacions i si algú la compleix, ha de fer una passa endavant. Aquestes afirmacions tindran a veure amb els nostres hàbits i amb el temps que invertim davant les pantalles al nostre dia a dia. Per acabar, reflexionarem en què consistia aquesta dinàmica, veurem quines persones inverteixen més temps a les pantalles i veurem que tothom, en més o menys grau, les tenim presents i utilitzem diàriament. 

Les afirmacions que dirà el docent són: dinàmica passos cecs

 • Una alternativa d’aquesta activitat que també es pot aplicar és demanar a l’alumnat que escrigui en un paper i de forma anònima, alguna acció “abusiva” o alguna rutina relacionada amb la tecnologia. A part de les afirmacions que proposem, podem dir-ne algunes que hagi proposat l’alumnat.

Objectius

 • Prendre consciència dels seus hàbits i prioritats personals en la gestió del temps lliure.
 • Identificar els impactes potencials de l’ús excessiu de dispositius electrònics i les pantalles en la seva vida quotidiana.
 • Comparar els seus hàbits digitals amb els dels seus iguals i reconèixer les similituds i diferències.
 • Reflexionar sobre com les activitats amb pantalles poden influir en les seves decisions i interessos personals.

Materials

Dispositius electrònics (participació a la dinàmica 1)


Recursos

Activitat 02. Els pescaclics, podran captar la nostra atenció?

Activitat de desenvolupament
una o Dues sessions
Gran grup i parelles

Explicació de l’activitat

L’activitat dels pescaclics tindrà 3 parts. En primer lloc, aprendrem què són a través d’exemples i també decidirem quin és el titular que ens fa venir més ganes de llegir-ne la notícia que l’acompanya i perquè ens crida l’atenció. Després per parelles, haurem d’inventar un titular per un possible pescaclic, i farem una votació de quin ens ha agradat més. Per últim, reflexionarem a través de preguntes guiades.


Desenvolupament de l’activitat

1. Què són els pescaclics?

Omplirem l’espai de la biblioteca amb diferents titulars d’exemples de pescaclics (clickbait). La dinàmica consistirà en que l’alumnat haurà de llegir-los tots i s’haurà de situar davant del que més li crida l’atenció. Un cop tothom s’ha situat en algun titular, hauran de justificar perquè els crida l’atenció i què creuen que explicarà la notícia. En aquest moment, explicarem què són els clickbait, en què consisteixen i què fan per captar la nostra atenció (informació als enllaços i document adjunts). Explicarem també que convertirem l’espai de la biblioteca en un buscador de notícies d’internet.

2. Creem un titular

Per parelles, i seguint els exemples que hem vist, ens disposarem en diferents espais de la biblioteca i haurem d’inventar un titular per un pescaclics fictici. Cada parella tindrà 15 minuts per inventar-se el seu propi pescaclics. Recordarem que ha de ser curt, i donant alguna informació que faci que el lector vulgui entrar a llegir la notícia. Aquest titular el crearem en un full DIN-A4 de forma horitzontal. Després, els repartirem 2 icones de “like”, que podran posar als dos titulars creats que més els cridin l’atenció. 

*Per tal de crear el titular, podem compartir el document “Resum elements pescaclics”, on hi ha informació sobre els pescaclics i quins elements els conformen.

3. Reflexió guiada (autoavaluació)

L’alumnat haurà de respondre a 5 preguntes sobre la sessió, sigui oralment o de forma escrita (a criteri del/la docent)

 • Què he après?
 • Què m’ha agradat?
 • Què m’agradaria aprendre sobre aquest tema?
 • Què m’ha fet decidir-me per donar el like a un pescaclic concret?
 • Quins són els elements principals del pescaclics?

Objectius de l’activitat

 • Reconèixer i identificar els pescaclics (clickbait) i entendre com funcionen per cridar l’atenció del públic. En acabar l’activitat, l’alumnat serà capaç de discernir entre titulars autèntics i titulars de pescaclics i comprendre les tàctiques utilitzades per generar interès.
 • Aplicar els principis apresos per crear el seu propi titular de pescaclics, incloent-hi elements que captin l’interès del lector.
 • Avaluar críticament els titulars generats per altres parelles, identificant els punts forts i les àrees de millora.
 • Prendre decisions conscients i informades quan s’enfronti a titulars de pescaclics a les plataformes de mitjans de comunicació i xarxes socials.

Materials

 • Clickbaits impresos per penjar a la biblioteca
 • Fulls DIN-A4 
 • Retoladors i bolígrafs

Organització de l’espai de la biblioteca

Ocupant tot l’espai de la biblioteca.


Avaluació

Després de l’autoavaluació, cada parella podrà avaluar el pescaclic que ha inventat amb una llista de verificació, puntuant-se de l’1 al 4. 

LLISTA DE VERIFICACIÓ (TITULARS)

Activitat 03. Serem capaços/es de robar el temps dels companys/es?

Activitat de desenvolupament
En parelles
60 minuts

Explicació de l’activitat

En aquesta activitat l’alumnat haurà de crear una petita notícia referent al titular que va crear en la sessió anterior. Per a fer-ho, els demanarem que facin una notícia divertida, capturant l’essència dels pescaclics. 

Per exemple:

 • Titular: Leo Messi torna al Barça.
 • Notícia: El jugador ha visitat la ciutat amb la seva família per presentar un nou perfum i ha passat per les instal·lacions del club a saludar als seus antics companys.  

Un cop la notícia estigui redactada (full DIN-A4 horitzontal), la situaran darrere del titular que van crear, de manera que tindrem el titular i darrere la notícia. 

El professorat comentarà a l’alumnat que els deixa temps per llegir les notícies, comentar-les i dir quina els ha agradat més. Quan hagin pogut llegir totes les notícies, hauran de seure a la rotllana. Sense que l’alumnat se n’adoni, haurà de posar un cronòmetre, per tal de veure quant de temps “hem perdut” llegint notícies inventades a través de pescaclics. Quan tothom hagi segut, els mostrarem tot el temps que hem invertit a aquesta tasca i reflexionarem de com ens pot afectar al nostre dia a dia a internet i les xarxes.


Desenvolupament de l’activitat 

Creem la nostra notícia

L’alumnat disposarà de 30 minuts per crear una notícia senzilla en un full DIN-A4. Aquesta haurà d’estar relacionada amb el titular o clickbait que van crear a la sessió anterior. L’objectiu és que la puguin enganxar o posar a darrere del titular amb un clip o grapa. Aquesta notícia haurà de ser divertida i pot explicar coses que no tinguin res a veure amb el titular creat, per tal de fer notícies enganyoses o desinformades. En cas que l’alumnat no conegui l’estructura d’una notícia, es poden fer servir els dos enllaços adjuntats per tal d’explicar-la. 

Un cop totes les parelles l’han creat i situat al seu lloc, el/la docent donarà temps perquè es puguin llegir les notícies que vulguin i per captar l’atenció, els dirà que faran una votació final. El que no sabrà l’alumnat és que el/la docent encendrà un cronòmetre, per veure quant de temps han invertit a llegir notícies inventades a través d’un pescaclics. A més, durant aquesta estona, el/la docent pot penjar o deixar per on vulgui altres informacions (volem simular la sobreinformació). Els dirà que quan acabin, poden anar a seure a la rotllana. Quan tot l’alumnat estigui situat en rotllana, els mostrarà el cronòmetre i demanarà opinió sobre com ho han viscut, què en pensen i com es pot extrapolar a la nostra realitat.


Objectius de l’activitat

 • Aplicar el coneixement adquirit per crear una notícia divertida que pugui ser utilitzada com a exemple de clickbait.
 • Analitzar críticament les notícies falses creades pels seus companys i identificar els elements que les fan enganyoses.
 • Reflexionar sobre el temps invertit a llegir notícies falses a través d’un clickbait i les implicacions d’aquesta pràctica en la seva vida quotidiana.
 • Participar en una discussió significativa sobre els efectes dels pescaclics i les notícies enganyoses.

Materials

 • Fulls, llapis, colors, retoladors…

Espai

Repartint els pescaclics per tot l’espai, transformem la biblioteca en un “navegador web” o “xarxa social”.


Instrument que s’usarà per avaluar

 • Després de l’autoavaluació, cada parella podrà avaluar el pescaclic que ha inventat a d’una llista de verificació, puntuant-se de l’1 al 4. LLISTA DE VERIFICACIÓ (NOTÍCIES)

Activitat 04. Creem una dieta tecnològica i compartim-ho amb la resta!

Desenvolupament
Dues sessions
En grups reduïts

Explicació de l’activitat

En aquesta activitat crearem una “dieta tecnològica“. En primer lloc, parlarem sobre com fan servir la tecnologia a la seva vida diària. Després, s’explicarà que la idea d’una “dieta tecnològica” consisteix a fer servir la tecnologia de manera equilibrada i trobar temps per a altres activitats. Els demanarem que pensin en formes de distribuir el seu temps entre els dispositius i altres activitats fora de línia. Finalment, discutirem com poden continuar fent servir la tecnologia de manera saludable en el futur i escriuran un compromís per fer-ho.


Desenvolupament de l’activitat 

Per tal de crear una dieta tecnològica, haurem de seguir els passos següents: (poden canviar en funció del grup o criteri docent)

Introducció i discussió Inicial

Comencem amb una conversa sobre el seu ús actual de la tecnologia, què els agrada fer en línia i quins dispositius utilitzen més sovint. Preguntem com se senten respecte a l’ús de la tecnologia i si creuen que podrien millorar alguns hàbits.

Educació sobre hàbits digitals saludables

presentem la idea de “dieta tecnològica” com una manera d’equilibrar l’ús de la tecnologia a les seves vides. Explicarem la importància de tenir temps per altres activitats com l’exercici, la lectura, les activitats a l’aire lliure, etc. 

Brainstorming de suggeriments

El/la docent ofereix algun suggeriment i idees sobre com podem establir una dieta tecnològica saludable. Animem a compartir com l’alumnat creu que podria distribuir el seu temps entre les activitats en línia i les activitats fora de línia.

Creació d’objectius i estratègies

En grups reduïts crearem una llista d’objectius concrets amb els quals ens volem comprometre per tal d’equilibrar l’ús de la tecnologia i tenir temps per altres activitats. Aquests objectius serviran per crear la nostra pròpia dieta tecnològica. Exemple: limitar el temps davant les pantalles, prioritzar la interacció personal, etc.

Desenvolupament d’una dieta tecnològica

Crearem una llista concreta de les activitats que volem realitzar diàriament o setmanalment i com volem distribuir el temps entre l’ús de dispositius i altres activitats. Crearem un pòster per penjar a la classe. 

Presentació

Cada grup presenta el seu pla davant de la classe i explica les seves raons per les decisions preses. Això pot generar una discussió sobre les diferents perspectives i idees. 

 • Presentació del pòster
 • Explicació i argumentació de les activitats seleccionades
 • Preguntes i comentaris 

Objectius de l’activitat

 • Comprendre la importància d’un equilibri entre l’ús de la tecnologia i altres activitats en la seva vida diària.
 • Generar idees creatives i suggeriments per establir hàbits tecnològics saludables en la seva “dieta” diària.
 • Desenvolupar objectius específics i estratègies per millorar els seus hàbits tecnològics en forma de compromís. 
 • Crear una llista pràctica de les activitats que desitgen realitzar regularment i d’establir un equilibri entre l’ús de dispositius i altres activitats.
 • Expressar les seves decisions i raonaments envers els seus hàbits tecnològics davant del grup, promovent la discussió i la comprensió mútua.

Avaluació

Aquesta activitat serà avaluable. 

 • A través d’una diana, l’alumnat avaluarà el funcionament del treball en grup: diana investiguem.
 • A través d’una rúbrica, l’alumnat avaluarà el resultat final de la seva dieta tecnològica: rúbrica

Activitat 05. Inventem situacions còmiques per crear una obra de teatre i compartir-la!

Final
4 o 5 sessions
Gran grup i grups reduïts

Explicació de l’activitat

Aquesta activitat és la més complexa de la SA. L’objectiu final és crear una petita obra de teatre on es representin diferents situacions còmiques i humorístiques relacionades amb els aprenentatges de les activitats anteriors i la puguem compartir amb la resta d’alumnat de l’escola. 

A més, per tal de convidar a les diferents classes, crearem unes invitacions que simularan un pescaclics. Amb el grup haurem de crear les entrades i després prometre premis, regals o alguna cosa especial el dia de la funció. El que volem és captar l’atenció i que vinguin a l’espai de la biblioteca. Això servirà per tancar l’obra de teatre, ja que veuran que les promeses no eren reals i haurem aconseguit el nostre objectiu “Només volíem que vinguéssiu”, com fan els pescaclics amb la nostra atenció. 


Desenvolupament de l’activitat 

Per crear l’obra de teatre seguirem diferents passos (poden canviar en funció del grup o del criteri del professorat). S’aconsella que l’obra consisteixi en un o dos narradors/es que faran de guies i aniran explicant els diferents “gags” que sortiran. La resta, en grups de 3 o 4, hauran de crear gags on es veuen clarament situacions on abusem de l’ús de les tecnologies, males pràctiques, situacions amb els pescaclics, temps invertit a no fer altres activitats… L’objectiu final de l’obra és ajudar a tothom a “alliberar o recuperar la seva atenció”. 

Activitats prèvies: (veure document adjunt)

1. Presentació del producte final de la situació d’aprenentatge 

2. Presentació del gènere literari teatral

3. Jocs i activitats teatrals 

4. Representació d’escenes curtes 

En gran grup: 

1. Decidir quin serà el fil conductor

2. Decidir quins gags o escenes es crearan

3. Crear grups de treball 

Grup reduït: 

1. Pensar la situació que es representarà

2. Crear el guió

3. Assaig de l’escena 

4. Representació a la biblioteca 

Les diferents situacions haurien de durar sobre 1 minut, i l’extensió total de l’obra de teatre no ha de ser major de 15 minuts.

Entrades: per crear les entrades o invitacions, podem fer que cada grup s’encarregui de crear-la per una classe en concret. Serà important que capti l’atenció i que prometi alguna cosa “realista” però que sigui clar que no es durà a terme.


Objectius de l’activitat

 • Identificar i comprendre els efectes negatius de l’abús de les tecnologies en la vida quotidiana.
 • Col·laborar eficaçment en un grup per planificar i organitzar una representació teatral.
 • Millorar les habilitats d’expressió i comunicació oral en la interpretació de les escenes
 • Participar activament en la producció d’una obra de teatre col·laborativa i posar-la en escena davant d’una audiència.

Materials

En funció de la necessitat de la representació


Organització de l’espai de la biblioteca

Convertirem la biblioteca en un teatre i deixarem els pescaclics creats al principi de la SA perquè els presents els puguin veure.


Suggeriments/observacions

A l’apartat d’activitats prèvies, es podran seleccionar les activitats i jocs de la guia didàctica proporcionada per la Generalitat de Catalunya que es creuen més adients.