Exclusiva! Destapem la veritat sobre els rumors a l’escola

Comprovem si són certs els rumors que circulen per l’escola i convertim la biblioteca en un espai per compartir informació de qualitat.


Què és el fa que aquesta SA sigui èpica/memorable?

Coneixes d’on surten els rumors? Creus que tot el que es diu i les informacions que circulen són verdaderes?

En aquesta situació d’aprenentatge, tindràs l’oportunitat d’explorar amb l’ajuda de la teva classe diferents afirmacions que estan sortint a la llum. A més, crearem un programa de televisió per compartir-les! No t’ho perdis!


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

L’alumnat s’enfronta a l’objectiu d’aprendre a ser crític amb les informacions que rep. A la biblioteca, explorarem la veracitat d’alguns rumors mitjançant una eina anomenada el “tauler de la   veritat,” que ens ajuda a col·laborar per descobrir la realitat darrere de cada rumor. 

Aquest repte no només els proporcionarà eines per entendre la importància de la verificació de notícies, sinó que també fomenta la creativitat i la presentació d’informació davant el grup. És una experiència pràctica que els prepara per abordar l’avaluació crítica de la informació en el món real, mitjançant activitats com la creació de rumors divertits i la producció d’un programa de telenotícies fictici amb tot el grup-classe. 


Producte final

El producte final d’aquesta situació d’aprenentatge serà crear un vídeo d’un programa de televisió anomenat “Rumors TV”. Durant la seqüència didàctica, l’alumnat aprendrà a diferenciar entre fets i opinions i crearà els seus propis rumors sobre l’escola. Compartirem amb elles en un programa de televisió i finalment, presentarem l’eina que fem servir per poder verificar si una afirmació és certa o no, el tauler de la veritat.


Nivell educatiu

Cicle mitjà.


Àrees implicades

Aquesta SA consta de:

 • Llengua Catalana i Literatura.
 • Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural.

Objectius d’aprenentatge

 • En acabar aquesta situació d’aprenentatge, l’alumnat adquirirà la capacitat de discernir entre fets i opinions, afavorint una comprensió crítica de la informació i desenvolupant habilitats de pensament crític.
 • L’alumnat serà capaç d’utilitzar estratègies de recerca i verificació d’informació, aplicant diferents eines per avaluar la fiabilitat de les afirmacions i fomentant una actitud de precaució envers la informació que consumeixen.
 • Desenvolupar la creativitat i habilitats de comunicació, ja que transformaran fets i opinions en rumors imaginatius i produiran un programa de televisió informatiu, fomentant l’expressió creativa i la transmissió efectiva d’informació.
 • Fomentar el treball en equip i la col·laboració, participant i afavorint la cooperació i la interacció positiva entre l’alumnat.
 • Inculcar la consciència de la importància de verificar la informació i la responsabilitat en la difusió de notícies, desenvolupant una actitud crítica i reflexiva envers la informació que consumiran i compartiran.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

Dificultats:

 1. Manca de recursos tecnològics i nivell competencial: part de l’alumnat podria no tenir accés igualitari a dispositius tecnològics i diferents nivells d’habilitats en recerca i comunicació, que podria dificultar la participació equitativa.
 2. Gestió del temps: la planificació dels diferents components de la SA pot ser desafiadora.

Propostes de solució:

 1. Cal assegurar l’accés a dispositius per a tots els alumnes i adaptar activitats per a diversitat d’habilitats.
 2. Calendari detallat: proporcionar un calendari clar i detallat per ajudar en la gestió del temps.

Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

Suport individualitzat
Oferir suport i recursos addicionals als infants que puguin necessitar-ho, com ajuda tecnològica o assistència amb les habilitats de presentació, per assegurar que tots tinguin igualtat d’oportunitats per participar i aprendre.

Grups heterogenis
Promoure la cooperació entre estudiants amb diverses habilitats i capacitats, donant a tothom l’oportunitat de contribuir segons les seves fortaleses.

Flexibilitat de temps
Proporcionar temps addicional o opcions de planificació per als estudiants que puguin necessitar més temps per a completar les tasques, assegurant que tothom tingui l’oportunitat de participar plenament i amb èxit.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. Diferenciem fets i opinions per crear rumors!

Activitat inicial
Parelles
Una sessió (45 – 60 minuts)

En què consisteix ?

En aquesta activitat l’alumnat explorarà com la informació pot distorsionar-se i convertir-se en un rumor. Comencem amb un joc que consisteix a diferenciar les afirmacions que dirà el/la docent en fets o opinions. Després, fem breu explicació sobre com els rumors poden sorgir quan la informació es distorsiona. Cada parella tria una targeta amb un fet o opinió sobre l’escola i la transforma en un rumor creatiu i divertit. En acabar, els compartim per veure els resultats i com hem pogut canviar la informació.


Desenvolupament de l’activitat

1. Introducció

Farem una dinàmica per entendre la diferència entre fets i opinions. Un fet és una afirmació que pot ser verificada o demostrada com a vertadera o falsa i són la base de les afirmacions creïbles. Una opinió és un judici, una valoració personal sobre un fet, una situació o una altra persona. Situarem a l’alumnat en fila a la sala i el/la docent anirà dient diferents afirmacions sobre l’escola. Qui pensi que és un fet, se situarà cap a la dreta i qui pensi que és una opinió, a l’esquerra. Demanarem que com a mínim una persona argumenti la seva elecció i llegirem la següent. Un cop finalitzada la dinàmica, demanarem que sigui l’alumnat el que faci una definició de què és un fet i què és una opinió. Aquesta conversa es farà en gran grup, per tal que el coneixement construït pugui ser compartit. Alguns exemples que podem dir:

 • La nostra classe és la més bonica de tota l’escola (opinió)
 • Cada dia entrem a les 9 i sortim al pati a les 11 (fet)
 • Les matemàtiques són més fàcils que educació física (opinió)
 • El menjar del menjador està superbò! (opinió)
 • Un dia a la setmana ens toca jugar a la pista (fet)
 • A Nadal tindrem vacances (fet)
2. Transformem fets i opinions rumors

Breu explicació sobre com els rumors poden sorgir quan la informació es distorsiona o es malinterpreta (podem fer-ho a través de preguntes). 

 • Sabeu què és un rumor?
 • Com sabem si és veritat o no?
 • Creieu que passa sovint?
 • Podríeu dir algun exemple que hàgiu vist o viscut? Us ha passat mai a vosaltres?

Cada parella ha de triar una targeta amb un fet o opinió (les de la primera activitat). Han de transformar aquesta informació en un rumor divertit i creatiu. Per exemple, si tenen el fet “cada dia entrem a les 9”, podrien transformar-ho en “he sentit dir que la classe comença a les 5 de la matinada!”. Aquesta activitat necessitarà molt d’acompanyament en aquest punt, tant per entendre la dinàmica com per poder crear. Quan tots hagin creat els seus rumors, formem un cercle i convidem a compartir els rumors de manera divertida.

3. Visualització d’imatges

Visualitzarem diferents imatges (podem buscar-les a la biblioteca d’aula o fer servir imatges d’obres d’art) i voluntàriament, l’alumnat podrà dir quina emoció transmet aquella imatge i per què. Ens podrem adonar que no tothom interpreta igual les imatges i els sentiments. Per tal de donar valor a aquesta reflexió, podem plantejar les següents preguntes (a criteri del/la docent):

 • Creieu que quan veiem una imatge, tothom pensa el mateix?
 • Quins elements fan pensar en una emoció concreta?
 • Creieu que el color pot influir?
 • Creieu que les nostres experiències poden influir?
 • Com definim què és una emoció? 
 • I un sentiment?
4. Creem la nostra roda

Seguint l’exemple de la roda de les emocions que hem presentat al principi, demanarem a l’alumnat fer la seva pròpia roda de les emocions. Per tal de relacionar-ho amb el producte final, projectarem a la pantalla tota mena d’emoticones. La roda serà un cercle dividit en 6 espais. Cada espai haurà de tenir:

 • Nom de l’emoció
 • Emoticona que relacionin amb aquella emoció (la que ells/es decideixin sense tenir-ne un gran coneixement previ). En aquest cas, és recomanable projectar una imatge amb diferents emoticones perquè les puguin triar i dibuixar. 
 • Pintar el fons del color que relacionin amb aquella emoció.

Objectius

 • Diferenciar entre fets i opinions.
 • Comprendre com la informació pot distorsionar-se per crear rumors.
 • Reflexionar sobre la importància de verificar la informació abans de creure-la o difondre-la.

Organització de l’espai de la biblioteca

Espai per poder fer la primera dinàmica i compartir la segona.


Suggeriments/observacions

 • Fomentar la creativitat i l’expressió lliure durant la transformació de fets i opinions en rumors.
 • Després de cada presentació, obrir la paraula per a breus comentaris o preguntes de la classe.

Activitat 02. Rumors que han canviat la història

Activitat de desenvolupament
Mig grup
Dues sessions

Explicació de l’activitat

L’alumnat explora la influència dels rumors a través de rumors que han canviat la història. Introduirem els rumors del “Great moon hoax” i del “Desembarcament de l’exèrcit fantasma a Normandia.” L’objectiu de l’alumnat serà treballar en grups per investigar com es van originar, els efectes que van tenir i com es van confirmar o desmentir aquests rumors. Cada grup crearà un pòster per presentar els seus descobriments.


Desenvolupament de l’activitat

Introduïm el concepte de rumor i com poden afectar a les persones i a les comunitats a través del descobriment de dues notícies reals.

1. Exploració en grups

Dividirem l’alumnat en dos grups i assignarem a cada grup un dels rumors històrics per explorar amb més detall. Els documents amb els quals treballarem rumors que han tingut un impacte significatiu, com el “Great Moon Hoax” o el rumor sobre el “Desembarcament de l’Exèrcit Fantasma a Normandia“. Hauran de respondre a 3 preguntes (com es va originar el rumor, quins efectes va tenir i com es va desmentir o va ser confirmat) i crear un pòster amb aquesta informació. Els enllaços següents contenen les notícies, però es poden adaptar en funció del nivell de l’alumnat. 

2. presentació

Després de la investigació, demanem als grups que comparteixin els seus descobriments amb la classe i el pòster de presentació. Per tal de crear el pòster, es poden seguir els passos següents: 

 • Títol: Títol de la notícia que heu tractat
 • Apartat 1: com es va originar el rumor? Expliqueu qui el va començar i quin era el motiu de crear aquest rumor
 • Apartat 2: quins efectes va tenir? Expliqueu les conseqüències, que va comportar que aquest rumor s’escampés. 
 • Apartat 3: Com es va desmentir o confirmar? Expliqueu com va acabar aquest rumor. 
 • Feu un dibuix o imprimiu una imatge que representi el vostre rumor.
 • Decoreu el títol i el pòster per tal de que quedi ben presentat!
3. Reflexió guiada
 • És difícil que les persones ens creiem els rumors que circulen?
 • Què hem de pensar quan ens arriba una informació que no sabem segur que és certa?
 • Què he après en aquesta activitat?

Objectius de l’activitat

 • Explicar què és un rumor.
 • Comprendre com els rumors poden tenir un impacte significatiu en la història o en la nostra vida diària.
 • Crear un pòster informatiu que resumeixi els detalls d’un rumor històric.
 • Compartir els seus descobriments i el pòster amb la classe.

Materials

 • Material per a la creació de pòsters (cartolines, llapis de colors, retoladors).
 • Recursos impresos o dispositius per a la investigació en línia.

Organització de l’espai de la biblioteca

Assegurar-se que hi ha prou espai perquè els grups treballin junts i creïn els seus pòsters. Podem tenir àrees designades per a cada grup.


Suggeriments/observacions

 • Supervisa l’ús de recursos en línia
 • Crear grups heterogenis 
 • Fomentar la col·laboració entre els membres del grup.

Activitat 03. Creem rumors sobre la nostra escola!

Activitat de desenvolupament
En parelles
Una sessió

Explicació de l’activitat

L’alumnat converteix en creadors de rumors divertits sobre l’escola. En parelles, inventaran tres rumors ficticis, assegurant-se que siguin imaginatius i divertits, però sense ser maliciosos ni ofensius. Després, votaran i triaran els rumors més divertits que serviran per crear el producte final de la SA. 

Per finalitzar l’activitat, cada parella farà la presentació del seu rumor més votat com si es tractés d’un corresponsal o periodista davant de la resta del grup.


Desenvolupament de l’activitat 

L’activitat consisteix en la creació de rumors sobre l’escola. L’objectiu és inventar rumors ficticis que siguin divertits i imaginatius, però que no siguin maliciosos ni ofensius.

Formació de parelles

Cada parella serà responsable de crear tres rumors. Proporcionarem un temps limitat (per exemple, 15 minuts) perquè cada parella pugui inventar rumors divertits relacionats amb l’escola i els escrigui en un post-it (un rumor a cada post-it). 

Triar els rumors més divertits

Cada parella haurà d’enganxar els seus 3 rumors (3 post-its diferents) en un espai de la biblioteca. La dinàmica consistirà en el fet que cada parella haurà de votar els rumors de les altres parelles. Ho faran amb gomets: el que més els agradi (gomet verd), el segon (gomet blau) i el tercer (gomet vermell). D’aquesta manera escollirem un rumor de cada parella (el més votat).

Presentació dels rumors triats

Les parelles presenten el seu rumor guanyador. Han de fer-ho de manera divertida i convincent, actuant com si fossin corresponsals d’una cadena de notícies que acaben de descobrir aquests rumors.


Objectius de l’activitat

 • Generar rumors imaginatius de manera creativa.
 • Col·laborar entre iguals per a la creació de diferents rumors. 
 • Participar i triar els rumors més divertits a través del vot.
 • Presentar un rumor amb convicció i creativitat.
 • Reflexionar sobre la importància de la verificació de la informació.

Materials

 • Post-its per a cada parella.
 • Gomets de diferents colors (verd, blau, vermell) per a la votació.

Espai

Espai a la biblioteca amb una àrea per a cada parella per enganxar els seus rumors.


Instrument que s’usarà per avaluar

 • El/la docent avaluarà l’activitat a través d’una rúbrica.

Suggeriments/observacions

 • Promoure la diversitat i la creativitat en els rumors perquè l’experiència sigui més divertida.
 • Animar les parelles a treballar juntes, fomentant la col·laboració.
 • Formar parelles equitatives (podem deixar tirar a l’alumnat perquè la motivació augmenti)
 • Cal recordar que els rumors han de ser imaginatius, però no maliciosos ni ofensius.
 • Després de les presentacions, obrir torn de paraula per a breus comentaris o preguntes de la classe.

Activitat 04. Com podem saber si una afirmació és certa o no?

Desenvolupament
En grups de 3 o 4 persones
Una sessió

Explicació de l’activitat

Comencem amb una breu presentació sobre la importància de verificar informació i proporcionem exemples d’afirmacions falses i reals per a la discussió en grups reduïts. Cada grup decideix si creu que és real o falsa i comparteix la seva decisió. 

Després, introduïm el “Tauler de la Veritat” amb les 4 preguntes clau per verificar la informació. Els grups reben una de les afirmacions anteriors per explorar-les i analitzar-les amb les preguntes del tauler. Finalitzem amb una reflexió col·lectiva sobre la importància de les preguntes del “Tauler de la Veritat” i com podem determinar la veracitat d’una informació.


Desenvolupament de l’activitat 

Part 1: breu presentació

Realitzem una breu presentació sobre la importància de verificar la informació i com fer-ho. Proporcionem als estudiants exemples d’afirmacions “falses i reals” i demanem que discuteixin en petits grups com podrien verificar la veracitat d’una notícia i que diguin si creuen que és real o falsa  (totes són inventades però n’hi ha que semblen més realistes que d’altres). Un cop hem discutit amb el grup, un/a portaveu llegeix el titular i ens explica què ha decidit el seu grup. 

* La idea és crear una targeta amb el titular i la breu explicació de cada afirmació Idea afirmacions reals/falses

Part 2: Presentem el Tauler de la Veritat

Tauler de la veritat. Al tauler hi apareixen les 4 preguntes que necessitem per a saber si una informació és certa: 

 • Què ens fa senti l’afirmació quan la llegim?
 • Qui l’ha escrit?
 • Altres persones han parlat sobre aquesta informació?
 • Tenim proves per saber que el que diu és veritat?

Divisió en grups: dividim l’alumnat en petits grups i assignem a cada grup una notícia fictícia diferent que hem preparat abans (una notícia amb un titular, una breu descripció i una font d’informació fictícia, les targetes de l’activitat 1).

 1. Exploració de les notícies: donem cada grup una targeta amb la notícia que han de “verificar”. L’objectiu és que els nens l’analitzin fent servir les preguntes del “Tauler de la Veritat“. Per a fer-ho, cada grup haurà de contestar les 4 preguntes que proposa el tauler. La dinàmica consisteix en el fet que cada component del grup serà encarregat/da d’un apartat. A través d’un petit debat, han de resoldre les preguntes plantejades per tal de saber si la informació és verídica o no. En cas que sigui necessari, hauran d’accedir a un ordinador per tal de buscar si hi ha notícies relacionades amb la que els ha tocat. 
 2. Reflexió: Fomentem una breu discussió a classe sobre com es pot determinar si una informació és verídica o no. Els direm que totes les afirmacions que han llegit eren inventades i, per tant, necessitarem tenir més informació per poder dir si una notícia és veritat o no i aquestes 4 preguntes ens ajudaran a saber-ho. 

Objectius de l’activitat

 • Desenvolupar la capacitat de plantejar preguntes crítiques per verificar informació. 
 • Aplicar les preguntes del “Tauler de la Veritat” per analitzar i avaluar una notícia. 
 • Millorar les habilitats de presentació oral i la capacitat de comunicar conclusions. 
 • Reflexionar sobre la importància de la verificació d’informació.

Materials

 • Exemples d’afirmacions falses i reals.
 • Tauler amb les preguntes del “Tauler de la Veritat“.

Organització de l’espai de la biblioteca

 • Disposem les taules en petits grups amb prou espai per a la discussió. 
 • Assegurem que el “Tauler de la Veritat” sigui visible per a tota la classe.

Recursos

Un ordinador per grup.


Suggeriments/observacions

 • Fomentem la participació equitativa dins dels grups.
 • Animem a aplicar críticament les preguntes del tauler.
 • Destaquem la importància de la col·laboració i l’intercanvi d’idees durant les presentacions.
 • Incentivem una discussió reflexiva sobre com determinar la veracitat de la informació.

Activitat 05. Creem el “Rumors TV” per difondre els aprenentatges!

Final
parelles i gran grup
Dues o tres sessions (entre 120-180 minuts)

Organització de l’alumnat

Dividim l’alumnat en parelles per a les presentacions i en gran grup per a la part final amb el “Tauler de la Veritat“.


Explicació de l’activitat

Presentem a l’alumnat la idea de ser presentadors/es i corresponsals d’un programa fictici de telenotícies: “Rumors TV.” Cada parella assajarà i presentarà el rumor que han creat prèviament com si fos una notícia real, destacant detalls divertits i interessants sobre el rumor. L’enregistrament en vídeo es realitzarà a la biblioteca, que actuarà com a estudi de gravació. Al final del programa, una parella presentarà el “Tauler de la Veritat” com a eina per verificar rumors i notícies, explicant-ne la importància.


Desenvolupament de l’activitat 

Expliquem a l’alumnat que seran els/les presentadors/es i corresponsals d’un programa de telenotícies fictici anomenat “Rumors TV.” Cada parella tindrà l’oportunitat de presentar el rumor que han creat prèviament i, al final de tot, presentarem el “Tauler de la Veritat” com a solució. En aquesta activitat utilitzarem la biblioteca com a estudi de gravació. 

assaig

Cada parella presenta el rumor que ha creat prèviament com si fos una notícia del programa “Rumors TV.” Han de ser creatius i actuar com si fossin veritables presentadors/es de notícies, proporcionant detalls divertits i interessants sobre el rumor. Aquest rumor, hauran de desenvolupar-lo (ja que el que hauran creat és una frase). Donarem temps a l’alumnat perquè pugui desenvolupar el rumor, afegint detalls i informació inventats. La duració de cada rumor no ha de superar els 30 segons d’explicació.

Enregistrament del vídeo

Gravem cada presentació en vídeo. Podem fer servir un telèfon mòbil o una càmera si estan disponibles.

Presentació del “Tauler de la Veritat”

Al final del programa “Rumors TV,” una parella ha de presentar el “Tauler de la Veritat” com a solució per verificar rumors i notícies. Expliquen com funciona i per què és important.

Edició, producció i cal compartir el vídeo

Se n’haurà de fer càrrec el docent. Primer, mostrarem el programa a tota la classe i, després, el compartirem a les xarxes del centre o de la biblioteca.


Objectius de l’activitat

 • Presentar informació de manera creativa i atractiva com a presentador/a de notícies, utilitzant un estil i un to propis.
 • Comprendre l’ús i la importància del “Tauler de la Veritat” com a eina crítica per verificar la informació, identificant els elements clau per determinar la veracitat d’una notícia.
 • Distingir entre fets i opinions, demostrant una comprensió profunda de la diferència entre declaracions verificables i valoracions personals.

Materials

 1. Dispositiu de gravació (telèfon mòbil, càmera, etc.).
 2. Llistat de rumors creats prèviament per a cada parella.
 3. Tauler de la Veritat” amb preguntes clau.
 4. Espai de la biblioteca amb il·luminació adequada per a l’enregistrament.

Organització de l’espai de la biblioteca

Preparem una àrea amb suficient il·luminació i un fons atractiu per a les presentacions en vídeo.


Avaluació

Autoavaluació a través d’una diana.


Suggeriments/observacions

 • Adaptar el temps, que sigui suficient per als assajos i la preparació.
 • Supervisar l’enregistrament per assegurar-te que tot es desenvolupa bé.
 • Després de la projecció, reflexió de tancament de la SA