Transformem la biblioteca i fem periodisme per tothom!

En aquesta situació d’aprenentatge l’alumnat s’enfronta al repte de millorar la seva biblioteca escolar per a fer-la més accessible i inclusiva.


En què consisteix aquesta situació d’aprenentatge [SA]?

En aquesta situació d’aprenentatge l’alumnat s’enfronta al repte de millorar la seva biblioteca escolar per a fer-la més accessible i inclusiva. A través de diverses activitats, l’alumnat explora les barreres i limitacions d’accés a la informació que troben a la biblioteca, aprenent a comunicar una notícia utilitzant diferents mitjans i formes, per tal de fer-la tan inclusiva com sigui possible. 

Les activitats inclouen la creació de pictogrames i altres elements visuals per a millorar la senyalització i l’organització de la biblioteca, així com la producció de notícies que destaquen les limitacions d’accessibilitat i la importància de la inclusió. A més, l’alumnat practica les seves habilitats de presentació oral i aprèn a avaluar i proporcionar retroalimentació als altres grups.


Producte final

El producte final és crear una notícia inclusiva sobre les barreres que trobem a la biblioteca del centre i en l’accés a la informació. Per a fer-ho, haurem de crear la notícia en diferents formats, com per exemple pictogrames, imatges, àudio, vídeo i lectura fàcil.


Nivell educatiu

Cicle Mitjà.


Àrees implicades

 • Llengua Catalana i Literatura. 
 • Educació Artística, que inclou Educació Plàstica, Audiovisual i Visual, d’una banda, i Música i Arts Escèniques i Performatives, de l’altra.

Objectius d’aprenentatge

 1. Diferenciar les formes de comunicació existents: reflexionar sobre com cada persona entén millor la informació d’una forma diferent i veure quines són les possibilitats que tenim amb la tecnologia actual. 
 1. Promoure el pensament crític: desenvolupar la capacitat de l’alumnat per analitzar de manera crítica els canals per on rebem la informació. 
 1. Fomentar la inclusió: reflexionar sobre com la tecnologia pot ajudar al fet que les notícies siguin més inclusives i arribin a tothom. Identificar quines són les formes de comunicació i com podem fer una notícia tan inclusiva com sigui possible. 
 1. Revisar la biblioteca: identificar quins elements tenim a la biblioteca del centre que promouen els diferents tipus de comunicació i fer una proposta de millora.

Quines són les majors dificultats en el desenvolupament d’aquesta SA i com podem donar-les resposta?

 1. Desigualtat d’habilitats tecnològiques: part de l’alumnat podria tenir dificultats amb l’ús de tecnologia per a la creació de contingut.

Solució: oferir formació i assistència personalitzada per a ajudar l’alumnat a millorar les seves habilitats i adaptar-se a les seves necessitats. 

 1. Manca de temps: la gestió del temps per a la creació de contingut, avaluació i presentació oral pot ser un desafiament.

Solució: establir un calendari clar i planificar les activitats per etapes, permetent temps suficient per a cada tasca i fomentant la responsabilitat en la gestió del temps per part de l’alumnat.

 1. Sensibilitat: es tracta d’un tema delicat, ja que pot generar emocions fortes i opinions diverses. Part de l’alumnat pot sentir-se incòmode o amb inseguretat, sobretot si no han tractat temes similars anteriorment. 

Solució: crear un ambient d’aula segur, on l’alumnat se senti còmode compartint opinions. Promoure l’empatia i l’escolta activa ajudarà a suavitzar les converses sensibles.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta SA?

Suport individualitzat: oferir suport i recursos addicionals als i les alumnes que puguin necessitar-ho, com ajuda tecnològica o assistència amb les habilitats de presentació, per assegurar que tots tinguin igualtat d’oportunitats per participar i aprendre.

Grups heterogenis: promoure la cooperació entre l’alumnat amb diverses habilitats i capacitats, donant a tothom l’oportunitat de contribuir segons les seves fortaleses.
Flexibilitat de temps: proporcionar temps addicional o opcions de planificació per a aquells infants que puguin necessitar més temps per a completar les tasques, assegurant que tothom tingui l’oportunitat de participar plenament i amb èxit.

Activitats de la Situació d’Aprenentatge (SA)

Instruccions: 

 1. Hi ha d’haver una activitat inicial, on s’especifica el repte a l’alumnat i on s’explica el funcionament.
 2. Hi ha d’haver entre 3 i 5 activitats per desenvolupar el repte. 
 3. Opcionalment, pot haver-hi activitats d’aplicació.
 4. Hi ha d’haver una activitat final on es pugui desenvolupar i mostrar el producte final que s’ha desenvolupat per realitzar el repte. 

Activitat 01. Un món inclusiu a la biblioteca: jocs i reflexions

Activitat inicial
gran grup
Una sessió (45-60 minuts)

En què consisteix ?

L’activitat consisteix a fer 3 jocs a la biblioteca, on l’alumnat es sensibilitzarà i entendrà millor a persones amb necessitats de suport educatiu (visual, auditiva i motriu). Aquests jocs seran el joc de les cadires adaptat, la gallineta cega i el joc de la mímica, ja que són activitats segurament conegudes per l’alumnat, però on possiblement no s’ha fet una reflexió posterior. 

Durant els jocs, alguns dels/les alumnes seran observadors/es, que podran compartir les seves observacions en finalitzar les activitats (disposen d’un full d’observació), i finalment es crearà un cercle de reflexió guiada.


Desenvolupament de l’activitat

Joc de les cadires adaptat: el joc de les cadires consisteix a fer un cercle amb una cadira menys del total de persones participants. Quan sona la música s’han de moure i quan para, han de seure. La persona que es queda sense lloc és eliminada i es treu una cadira. En aquest cas, farem algunes adaptacions:

 • X persones aniran amb els ulls tapats
 • X persones tindran cascos d’aïllament del so
 • X persones aniran a peu coix 
 • X persones portaran els peus lligats

La gallineta cega: a l’espai de la biblioteca, tapem els ulls a dues persones i demanem que la resta s’amaguin o se situïn per l’espai. Qui tingui els ulls tapats ha de buscar a les persones i quan les trobi, a través del tacte, identificar qui són. Si ho encerten, es canvien els rols. 

Mímica: demanarem a voluntaris/es que representin alguna situació, amb l’única norma que no es pot parlar ni fer sons. 

Durant les activitats, hi haurà alumnat observant què passa durant el joc a través d’un full d’observació. Aquest servirà per comentar a la reflexió final. És interessant que el rol d’observador/a vagi canviant a les diferents activitats. 

Full observació d’activitats: Observació d’activitats

Reflexió guiada: la reflexió guiada és un moment on hem de fer conscient a l’alumnat de què s’estava treballant en aquestes activitats i per què. La reflexió es farà de cada una de les activitats. En primer lloc, demanarem als/les observadors/es que llegeixin els comentaris que han apuntat (en l’ordre que ho han fet). Si altres infants volen participar, podran fer-ho demanant el torn de paraula i establint així un debat a l’aula. Algunes de les qüestions que pot introduir l’equip docent són:

 • Com us heu sentit fent els jocs? 
 • Teníeu tothom les mateixes oportunitats?
 • Creieu que tothom pot accedir a les notícies o llibres de la mateixa forma? Penseu en els jocs que hem fet abans. 
 • Creieu que tothom pot accedir a tots els espais de forma igualitària o hi ha persones que tenen alguna limitació?
 • Podem canviar alguna cosa per fer la informació més accessible a tothom? Quines coses? Com ho faríeu?

Objectius

 • Mostrar una millor comprensió i sensibilització cap a les persones amb necessitats educatives de suport educatiu (visual, auditiva i motriu) mitjançant la participació activa en els jocs adaptats.
 • Identificar detalls importants i reaccions dels altres participants com a observadors, i reflexionar críticament sobre com es desenvolupen les activitats en relació amb la inclusió.
 • Expressar les seves pròpies emocions i sentiments relacionats amb les activitats, demostrant una millor autoconsciència de les seves reaccions en situacions similars.
 • Generar idees i propostes per millorar l’accessibilitat a la informació i als espais, fomentant la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Materials

 • Cadires.
 • Música i reproductor de música per controlar les pauses i el moviment.
 • Ulleres tapadores o bufandes.
 • Cascos d’aïllament del so.
 • Material per a lligar els peus o imitar coixesa, com cordes o cintes adhesives.
 • Fulls de paper per als infants observadors per prendre notes durant les activitats.

Organització de l’espai de la biblioteca

En funció del joc o activitat.

Activitat 02. Explorem, descobrim i transformem: una nova biblioteca és possible!

Desenvolupament
Grups reduïts
Una sessió (45-60 minuts)

En què consisteix ?

En aquesta activitat analitzarem quines limitacions trobem a la nostra biblioteca a través de la dinàmica de grups d’experts i expertes. Per a fer-ho, crearem 8 grups de treball, que tenint en compte la necessitat educativa que els ha tocat, hauran d’omplir una checklist sobre diferents els següents ítems: 

 • Organització de l’espai
 • Senyalització
 • Ordre dels llibres i material
 • Accessibilitat 

Un cop acabat, ajuntem els grups amb la mateixa necessitat educativa i fem una posada en comú dels resultats obtinguts. Després, un/a portaveu els explicarà a la resta de grup-classe quina és la situació dels ítems corresponents i farem una llista d’idees de limitacions de la nostra biblioteca i possibles millores.


Desenvolupament de l’activitat

Analitzem la biblioteca: la primera part d’aquesta activitat consisteix a fer una dinàmica d’experts per descobrir quines limitacions té la biblioteca del centre. Dividirem el grup-classe en 8 subgrups i cada un d’aquests subgrups serà encarregat d’analitzar la biblioteca des d’una perspectiva concreta. Per a fer-ho, l’alumnat rebrà un document que inclou la informació necessària per desenvolupar l’activitat i una checklist on haurà d’avaluar diferents ítems (organització de l’espai, senyalització, ordre dels llibres i material i accessibilitat). 

Amb aquesta eina d’avaluació, podrem analitzar quines barreres i limitacions té la biblioteca de la nostra escola. Els grups d’experts seran els següents:

 • Grup 1 i 2: tindran la funció d’avaluar la biblioteca des de la perspectiva d’una persona amb discapacitat auditiva.

Checklist: Checklist 1: discapacitat auditiva

 • Grup 3 i 4: tindran la funció d’avaluar la biblioteca des de la perspectiva d’una persona amb discapacitat visual.

Checklist: Checklist 2: discapacitat visual

 • Grup 5 i 6: tindran la funció d’avaluar la biblioteca des de la perspectiva d’una persona amb discapacitat física

Checklist: Checklist 3: discapacitat motriu

 • Grup 7 i 8: tindran la funció d’avaluar la biblioteca des de la perspectiva d’una persona amb discapacitat psíquica. 

Checklist: Checklist 4: discapacitat intel·lectual
2. Compartim! La segona part consistirà a fer una posada en comú. Per fer-ho, els diferents grups que tenien la mateixa checklist es col·locaran en un espai de la biblioteca i validaran si totes les respostes són iguals. En cas que no, hauran de debatre i arribar a un acord. Al document hi ha reservat un espai final, que servirà per escriure les idees clau que volen compartir a la resta de grup i dir quines limitacions han trobat a la biblioteca. Un cop s’ha fet la posada en comú en petit grup, es farà una rotllana amb tot el grup-classe i es transmetrà una breu descripció de la discapacitat que han estat treballant i de les idees clau apuntades als comentaris del grup. La funció de l’equip docent serà apuntar les limitacions que s’han trobat, com un “brainstorming” que servirà per activitats posteriors.


Objectius

 • Usar les checklists proporcionades per identificar barreres i limitacions relacionades amb l’organització de l’espai, la senyalització, l’ordre dels llibres i l’accessibilitat.
 • Col·laborar en grups de treball per debatre i arribar a un acord sobre les respostes de les checklists compartides, facilitant la identificació de limitacions comunes i la generació d’idees clau per millorar la biblioteca
 • Generar diverses solucions potencials per abordar les limitacions identificades a la biblioteca, mostrant habilitats de pensament crític i creatiu en la cerca d’enfocaments més inclusius.
 • Reconèixer i comprendre el concepte de pictogrames i usant-los per a representar visualment les solucions i les idees clau relacionades amb la millora de la biblioteca, afavorint una comunicació accessible per a tothom.

Materials

 • Checklists de cada apartat.
 • Bolígraf o llapis.
 • Exemples pictogrames.
 • Rellotge.

Organització de l’espai de la biblioteca

No s’ha de reestructurar.


Avaluació

Aquesta activitat no és avaluable.


Suggeriments/observacions

Crear grups heterogenis afavorirà la participació de l’alumnat. Podem donar rols perquè tothom se senti partícip.

Activitat 03. La biblioteca que volem

Desenvolupament
Tres sessions (entre 150-180 minuts)
Parelles i gran grup

En què consisteix ?

La primera part de l’activitat consistirà a fer un recull de les propostes de millora que s’han proposat en l’activitat anterior i, en grups, hauran de dur-les a terme. Un exemple és crear pictogrames per la biblioteca, on haurem d’adaptar espais o cartells que creiem que no estan prou ben senyalitzats (per exemple, podem adaptar els cartells de les diferents seccions de llibres que hi trobem i els farem en pictogrames, la senyalització dels espais, …). Aquesta activitat la podem fer individual, en grup o per parelles. 

La segona part, consisteix a la creació de la notícia escrita sobre les barreres que hem trobat, explicant el perquè ho son i perquè les volem trencar. Aquesta activitat serà en gran grup i ens basarem en la pluja d’idees que s’ha fet a l’activitat anterior.


Desenvolupament de l’activitat

Activitat oberta: en començar l’activitat, el/la docent recuperarà la llista de limitacions i solucions que es va elaborar durant la sessió anterior, per tal d’activar els coneixements previs i captar l’atenció de l’alumnat. Després, en funció dels resultats que han sortit i les propostes de l’alumnat, en grups hauran de pensar com podrien fer aquella adaptació i hauran de dur-la a terme. És una activitat oberta, que s’haurà de dur a terme en funció dels resultats i propostes que hagin sortit a l’activitat anterior. 

En cas que les propostes de l’alumnat no es puguin dur a terme (a nivell logístic, econòmic, de temps…), una possible alternativa és que quan es parli de la senyalització de la biblioteca (cartells, rètols i fulls informatius…) i com aquests es poden adaptar, mostrar diferents exemples de pictogrames. En aquesta activitat l’alumnat crearà pictogrames per a fer-la més visual i inclusiva (sempre que la biblioteca de l’escola no en tingui o es vulguin readaptar). 

Alguns dels exemples que podem adaptar són:

 • Cartells dels espais
 • Distribució de llibres
 • Temàtica dels llibres
 • Cartells de funcionament de la biblioteca
 • Cartells de material 

En funció dels elements que es decideixen adaptar, aquesta activitat es podrà fer individual, en parelles o en grups reduïts. 

Creem la nostra notícia: a través dels aprenentatges anteriors, i amb tot el grup classe, crearem una notícia senzilla que parli sobre les barreres i limitacions que trobem a la biblioteca de l’escola i perquè és important tenir-ho en compte i fer-ho més inclusiu. Volem que tothom pugui gaudir d’informació i és necessari crear adaptacions. 

Aquesta activitat es durà a terme si l’alumnat ha tractat la notícia o si en coneix l’estructura, ja que aquesta tipologia textual es treballa a cicle mitjà. En cas que no s’hagi tractat mai, és un bon moment per tal de fer activitats introductòries a la notícia, per investigar sobre la tipologia i analitzar quins elements la conformen. Proposem jocs i activitats senzilles per tal d’introduir-la i en el cas de no haver-la tractat, el/la docent haurà de guiar al grup classe per tal d’elaborar-ne una de senzilla amb les parts més rellevants (títol, subtítol i cos de la notícia).


Objectius

 • Crear pictogrames adaptats per a la biblioteca, identificant i solucionant limitacions en la senyalització i la visualització d’informació.
 • Identificar i comprendre les barreres i les limitacions existents a la biblioteca, relacionades amb la senyalització i explicar per què aquestes limitacions poden afectar l’accessibilitat i la inclusivitat.
 • Col·laborar en un gran grup per a la creació d’una notícia que abordi les limitacions identificades i la importància d’abordar-les per fer la biblioteca més inclusiva i accessible per a tothom.
 • Usar les seves habilitats en la creació de pictogrames i la comprensió de barreres de senyalització per contribuir a la millora de l’accessibilitat a la biblioteca i promoure la consciència sobre la inclusivitat en l’entorn educatiu.

Materials

 • Material fungible per la creació dels pictogrames.
 • Pissarra per crear la notícia grupal.

Avaluació

Aquesta activitat no s’avaluarà.

Activitat 04. Comuniquem per tothom: creant notícies inclusives

final
grups reduïts
Dues sessions

En què consisteix ?

Ens organitzem en grups reduïts i transformem la notícia que hem elaborat entre tot el grup classe per tal de fer-la inclusiva. Cada grup s’encarregarà de fer-la d’una forma: 

 • Pictogrames
 • Imatges
 • Vídeo
 • Audio
 • Lectura fàcil

Desenvolupament de l’activitat

Amb la notícia creada en l’activitat anterior i amb la participació de tot el grup, el que farem serà adaptar-la perquè sigui inclusiva i tothom pugui veure com hauria de ser la informació perquè el màxim de persones possibles hi puguin accedir. Per a fer-ho, haurem de crear 5 grups. Cada grup serà encarregat de fer la notícia d’una forma diferent, i per tal de no deixar-se informació, podran seguir la rúbrica que ja van usar a l’activitat anterior. Els diferents formats de la notícia sobre les barreres que trobem a la biblioteca i a l’accés a la informació són: 

 • Pictogrames: crearem la notícia de forma visual, a través de símbols i pictogrames creats per l’alumnat o que podran cercar a la xarxa. Es podran fer servir paraules per clarificar la notícia. 
 • Imatges: crearem la notícia a través d’imatges. S’ha de fer una seqüència d’imatges per descriure la notícia que es podran crear o buscar a la xarxa. A sota de cada imatge, s’escriurà el paràgraf de la notícia. 
 • Vídeo: Creem un vídeo breu on l’alumnat explicarà la notícia de forma oral i gestual. Per tal que l’alumnat pugui dur a terme aquesta activitat sense ajuda activa del/la docent, oferim un guió que podran seguir.
 • Àudio: Farem un petit pòdcast o àudio llegint la notícia. Serà necessari que tot l’alumnat del grup hi participi. Per dur a terme aquesta activitat, s’ha elaborat un guió que l’alumnat podrà seguir. 

Lectura fàcil: Adaptarem la notícia,  fent-la més curta i captant les idees principals, per tal que sigui més accessible. A més, la publicarem en un mida de lletra gran per facilitar la seva lectura.


Objectius

 • Identificar les diferents maneres de presentar informació de manera inclusiva, incloent-hi pictogrames, imatges, vídeo, àudio i lectura fàcil.
 • Col·laborar eficaçment en un grup per adaptar una notícia de manera inclusiva, distribuint rols i responsabilitats de manera equitativa.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació efectiva per a la creació de contingut inclusiu, sigui visual, oral o escrit.
 • Valorar la diversitat i la inclusió com a part essencial de la creació i la comunicació de contingut informatiu.

Materials

 • Notícia original (creada pel grup-classe)
 • Ordinadors / dispositius mòbils
 • Materials visuals
 • Eines de dibuix
 • Càmera o dispositiu de gravació
 • Checklist

Organització de l’espai de la biblioteca

En funció de l’espai del qual disposem i del grup-classe.


Suggeriments/observacions

 • Supervisió activa: proporciona supervisió activa mentre els nens i nenes treballen en les seves adaptacions. Ajuda’ls a resoldre els problemes i respon les seves preguntes.
 • Discussió intermèdia: fes pauses intermèdies per permetre als nens i nenes discutir el seu progrés i compartir les seves idees amb els altres membres del grup.
 • Flexibilitat: sigues flexible amb el temps i les expectatives. Entén que els nens i nenes poden necessitar temps addicional per completar les seves adaptacions.
 • Promoció de la col·laboració: fomenta la col·laboració i el treball en equip. Anima els nens i nenes a compartir idees i a ajudar-se mútuament.

Activitat 05. Presentem i compartim els aprenentatges: el canvi és possible!

final
Grups reduïts
Dues sessions 90′-120′

En què consisteix ?

L’activitat final tindrà 3 parts: 

 1. Presentació de les notícies a la classe: cada grup presentarà el format de la seva notícia a la resta i explicarà a quines necessitats respon. 
 2. Coavaluació: cada grup haurà d’avaluar les altres 4 notícies a través d’una rúbrica
 3. Exposar-ho a la biblioteca: publicarem la notícia que vam crear en gran grup i l’explicació de les altres 5 notícies que hem creat. Les exposarem perquè tothom ho pugui veure i publicarem els pictogrames que es van crear al principi de la S.A.

Desenvolupament de l’activitat

Presentació de les notícies: cada grup prepararà una petita presentació de la seva notícia. Deixarem 15 minuts per a organitzar-ho i preparar l’ordinador, ja que haurem de visualitzar el vídeo i escoltar l’audio de la notícia. Per torns, cada grup presenta la seva notícia i explica a quines necessitats respon i quines persones podran accedir millor a la informació gràcies a la seva creació. 

Coavaluació: un cop finalitzades les presentacions, els grups hauran d’avaluar les notícies que han creat els altres grups. Per a fer-ho, disposaran d’una rúbrica/checklist. Cada grup avaluarà als altres 4, per tant, de cada notícia tindrem 4 avaluacions diferents. Si volem, podem fer servir l’instrument per fer una autoavaluació. 

Exposar-ho a la biblioteca: farem una inauguració de la nova biblioteca, on publicarem els pictogrames creats durant la S.A, publicarem la notícia sobre les barreres de la biblioteca i l’accés a la informació perquè tothom la pugui llegir i les diferents adaptacions que hem creat. Pel que fa al format de vídeo i àudio, es poden deixar 1 o 2 dispositius amb els enllaços per tal de que tothom que entri a la biblioteca hi pugui accedir, així com cascos per a poder-ho escoltar. 

Una bona idea per arribar a tothom és imprimir la notícia creada entre tot el grup i portar-la a les diferents classes, llegir-la i convidar a la resta d’alumnat a visitar la biblioteca i explorar els canvis que s’hi han fet.


Objectius

 • Compartir i promoure la consciència de l’accessibilitat i la inclusió a través de l’exposició pública de les seves adaptacions i notícies a la biblioteca escolar.
 • Preparar i organitzar presentacions que comuniquin eficaçment els seus arguments sobre l’accessibilitat i la inclusió.
 • Identificar les necessitats d’accessibilitat i inclusió en el context de la comunicació i la disseminació d’informació.
 • Coavaluar i proporcionar retroalimentació constructiva sobre les notícies creades per altres grups utilitzant una rúbrica/checklist.

Materials

 • Instruments d’avaluació.
 • Un o dos ordinadors o dispositius electrònics.

Organització de l’espai de la biblioteca

Repartir les diferents notícies creades per l’espai. En un espai central seria interessant publicar la notícia grupal sobre les barreres de la biblioteca i l’accés a la informació i les solucions proposades.


Suggeriments/observacions

Coavaluació: Un cop finalitzades les presentacions, els grups hauran d’avaluar les notícies que han creat els altres grups. Per a fer-ho, disposaran d’una rúbrica. Cada grup avaluarà als altres 4, per tant, de cada notícia tindrem 4 avaluacions diferents. Si volem, podem fer servir l’instrument per fer una autoavaluació.
Rúbrica