La nostra història en un pòdcast

Els infants organitzaran una jornada compartida amb tot l’alumnat de l’escola per a mostrar el producte final: un pòdcast commemoratiu pels 50 anys de l’escola! També s’enviarà a les famílies perquè siguin partícips.

petits grups

3 sessions de 60′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

La connexió directa amb la història de la pròpia escola i la possibilitat d’entrevistar persones que han viscut aquests esdeveniments al llarg dels anys proporciona una experiència personal i immersiva. Això fa que els estudiants se sentin més compromesos i connectats amb el contingut. A més a més, el fet que els estudiants estiguin creant un episodi de pòdcast que serà compartit i celebrat per la comunitat escolar afegeix un element d’orgull. Veure el seu treball en acció i rebre retroalimentació positiva reforça el sentit d’assoliment i la importància de la seva contribució.

La primera part de l’activitat serà en gran grup per mostrar entusiasme i destacar la importància d’aquesta celebració, ja que és una oportunitat única per a explorar la història de l’escola i compartir descobriments interessants de la comunitat.


Grup d’edat

4t de Primària


Desenvolupament de l’activitat

Iniciem l’activitat amb una sessió de pluja d’idees, on els infants plasmen en un mapa conceptual les possibles temàtiques per al pòdcast, com per exemple: entrevistes a mestres, esdeveniments històrics o anècdotes de l’escola. Posteriorment, cada grup comparteix les seves idees amb el gran grup. Finalment, es fa una reflexió perquè cada grup identifiqui quin aspecte de l’aniversari li interessa més treballar pel pòdcast.

A continuació, els infants han de fer recerca d’informació i posteriorment, desenvolupar un guió escrit per a l’episodi de pòdcast. L’alumnat treballarà per grups petits d’experts segons la temàtica d’interès triada

En aquest punt, prepararem l’enregistrament del nostre episodi de pòdcast. Treballarem en equip per assegurar-nos que tot està preparat i organitzat per a la nostra presentació.  L’alumnat gravarà amb el seu grup d’experts que ha preparat el contingut.

Finalment, organitzarem una jornada compartida amb tot l’alumnat de l’escola per a mostrar el pòdcast conmemoratiu per l’aniversari de l’escola! També s’enviarà a les famílies perquè siguin partícips. 

L’alumnat es repartirà en petits grups per a fer la presentació, els agraïments, així com el torn de preguntes i reflexions.


Objectius de l’activitat

 1. Desenvolupar habilitats de recerca per a recopilar informació precisa i rellevant sobre la història de l’escola, utilitzant fonts variades com a arxius escolars, entrevistes i documents històrics.
 2. Millorar les habilitats de comunicació oral dels estudiants en practicar l’expressió oral, l’entonació i el ritme en narrar històries per a assegurar una presentació clara i emocional de la informació.
 3. Fomentar el treball col·laboratiu en assignar rols específics als estudiants en la producció del pòdcast, com a locutors, entrevistadors, productors i editors per a promoure la cooperació i la distribució efectiva de tasques.
 4. Desenvolupar competències tecnològiques en utilitzar eines digitals per a la gravació i edició del pòdcast.
 5. Fomentar una connexió emocional i un sentit de pertinença a l’escola en explorar i compartir històries significatives.

Materials

 • Equip de so i projecció, ordinador i micròfon.
 • Els guions elaborats pels infants, micròfons, equip de gravació.
 • Ordinador amb sortida de so, imatges de fonts sonores.

Organització de l’espai de la biblioteca

Les fases de preparació, enregistrament i edició es realitzarien a l’espai de biblioteca. 

La part en la qual es mostrarà el pòdcast a tota la comunitat educativa està pensada per a desenvolupar-se en un espai de trobada comú. A l’Escola Brasil, es farà al paranimf de l’escola perquè ofereix l’espai necessari i està equipat amb els recursos tecnològics requerits per a la projecció i audició del pòdcast. A la biblioteca, malauradament no es disposa de prou espai per acomodar a tota la comunitat.


Avaluació

Rúbrica


Suggeriments/observacions

Si l’alumnat no està familiaritzat amb el pòdcast, és interessant realitzar una activitat d’aproximació per tal que s’apropi a comprendre el concepte de pòdcast i pugui identificar les seves característiques principals. Es poden mostrar fragments de diferents pòdcasts dirigits a infants, abastant diverses temàtiques per analitzar les característiques d’aquest contingut digital. També és interessant fer algun exercici pràctic. En petits grups poden practicar la gravació d’un fragment d’un pòdcast triat prèviament per la mestra.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

 •  Diferents estils i ritmes d’aprenentatge: S’adaptaran les activitats i els materials per abordar els diferents estils d’aprenentatge dels infants. Això inclourà assegurar una combinació d’activitats visuals, auditives i pràctiques per atendre a les preferències i les necessitats dels estudiants.
 • Flexibilitat de recursos: S’oferiran múltiples recursos i materials d’aprenentatge perquè els alumnes puguin utilitzar la forma que millor s’adapti a les seves habilitats i preferències. Això pot incloure l’ús de tecnologia, materials manipulatius i diverses opcions d’expressió creativa.
 • Suport emocional: Es promourà un entorn segur i acollidor que reconegui i valori les emocions dels estudiants. Es disposarà de temps per a la reflexió i la comunicació emocional, així com estratègies per gestionar l’estrès i l’ansietat relacionats amb l’aprenentatge.
 • Col·laboració i suport entre companys: Es fomentarà el treball en equip i la col·laboració entre l’alumnat, permetent que es donin suport mútuament i aprenguin els uns dels altres. Es promourà una atmosfera de respecte, empatia i cooperació.- Retroalimentació formativa: Es proporcionarà una retroalimentació clara i constructiva sobre el progrés dels infants, amb l’objectiu de guiar-los cap a la millora continua. Això inclourà l’ús de metes d’aprenentatge flexibles i assequibles que puguin ser ajustades segons les necessitats individuals.

La nostra història en un pòdcast

Escola Brasil