TALE-BOT CDU: On va aquest llibre?

Programa un Tale-bot per ubicar correctament els llibres utilitzant targetes de cobertes i números CDU.

Mig grup classe
(12 alumnes dividit en grups de 3)

60′


Què és el fa que aquesta activitat sigui èpica/memorable?

Aquesta activitat, disposada en mode de joc de taula, permet conjugar la tecnologia i l’aprenentatge informacional (formació d’usuaris de biblioteca) fent-la atractiva per l’alumnat. A més, la possibilitat d’exercir diferents rols (jugador i corrector) garanteix la igualtat perquè fa a la participació dels nens i nenes.


Grup d’edat

Cicle Mitjà i Superior (a partir de 4t).


Temporalització

Aquesta activitat està dissenyada per portar-la a terme al 1r trimestre de 4t de Primària i s’engloba dins d’una situació d’aprenentatge en la que es dona a conèixer l’organització de la biblioteca amb el repte final de formar als nens i nenes per tal que s’integrin al Club Empaitallibres (grup d’alumnes voluntaris encarregats de la gestió de la biblioteca durant la franja del pati).

D’aquesta manera, l’activitat es duu a terme durant una sessió d’1 hora, quedant després el material disponible en una caixa d’ús lliure a l’hora del pati.


Desenvolupament de l’activitat

A cada grup hi ha dos rols a desenvolupar:

 • Jugadors/es (2 nens/es).
 • Àrbitre-corrector (1 nen/a).

Cada jugador/a disposa de 9 targetes o cartes numerades del 0 al 9 (no hi és el 4) que corresponen a la CDU. Aquestes les situen de manera lliure entre la 2a i 3a filera més propera a cada jugador/a.

L’àrbitre-corrector reparteix a cada jugador/a 9 de les 30 targetes o cartes on hi ha impreses les cobertes de diferents llibres de la CDU.

Els jugadors/es situen aquestes girades (sense que es vegi la coberta) a la zona grisa del seu costat.

A partir d’aquí iniciem el joc:

 1. El primer jugador/a gira una de les cartes i identifica a quin número de la CDU correspon. Després situa el Tale-bot sobre la carta i programa el Tale-bot per tal que aquest es dirigeixi al número seleccionat.
 2. Una vegada el Tale-bot arriba al seu destí, l’àrbitre-corrector comprovarà amb el solucionari que el número triat és el correcte. Si ho és, la carta quedarà amb la coberta a la vista. Per contra, si no ho és, la carta es tornarà a girar. Independentment de l’èxit de la jugada, el torn passarà a l’altre jugador/a de manera que hi hagi alternança en la participació.
 3. La partida s’acabarà quan un dels jugadors/es aconsegueixi tenir totes les 9 cobertes visibles. 

Després els nens/es canviaran de rol.

Variant: Per tal d’adaptar l’activitat al temps disponible es pot reduir el nombre de targetes posant en joc 4 o 5 d’aquestes.


Objectius de l’activitat

 1. Conèixer el sistema d’ordenació de llibres a la biblioteca: llibres de coneixements.
 2. Introduir el concepte de classificació decimal a partir del primer número de la CDU.
 3. Crear seqüències curtes d’acció per resoldre reptes de programació.
 4. Estimular la participació de l’alumnat en l’organització i funcionament de la biblioteca escolar.

Materials

Cada tres nens/es:

 • 1 Tale-bot
 • 1 taulell 9×8 quadrícules.
 • 30 targetes amb cobertes de llibres de coneixement.
 • 18 targetes amb els números de la CDU.
 • Solucionari.

Organització de l’espai de la biblioteca

Es distribuirà a l’alumnat en grups de tres tenint en compte que aquest siguin grups heterogenis. S’organitzaran 4 taules de joc distribuïdes per la biblioteca.


Avaluació

Autoavaluació i/o seguiment del joc/activitat: l’alumnat enregistrarà amb qui han jugat i el seu grau d’encert.

D’altra banda, mentre l’alumnat juga, el mestre observarà i anotarà a una llista de comprovació generada amb Corubrics la participació de cada nen/a. Aquesta mateixa eina pot servir per dur a terme l’autoavaluació i coavaluació, una vegada hagi finalitzat tota l’activitat.


Com s’atén a la diversitat i es fomenta la igualtat d’oportunitats en el context d’aquesta activitat?

L’atenció a la diversitat es pot abordar a partir diferents estratègies:

 • Per una banda, l’alumne/a amb més dificultats realitzarà primer el rol de corrector de manera que es vagi familiaritzant amb les cobertes dels llibres.
 • D’altra banda, es pot simplificar el nivell de dificultat fent una selecció d’aquelles cobertes de llibres que siguin més explícites amb relació al núm. de la CDU que poden ocupar.
 • Finalment, per aquell alumnat amb més dificultats es pot plantejar la seva participació amb el suport d’un altre alumne/a (per parelles).

TALE-BOT CDU:
On va aquest llibre?

Escola Pompeu Fabra